הברחת נכסים וביצוע פעולות שונות להעלמת נכסים מידי הנושים וגריעתם מקופת הנשייה הם דבר שכיח, ממניעים ידועים וברורים.

ביטול עסקאות להברחת נכסים או להעדפת נושים

בית המשפט רשאי להורות על ביטול פעולה/עסקה, שבוצעה לפני מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, אם יש בה כדי להקנות עדיפות כלשהי לנושים, אם התקיימו כל התנאים שלהלן יחדיו:

א. בעת ביצוע הפעולה היה החייב חדל פירעון (סך ההתחייבויות עלה על סך נכסיו)
ב. מדובר בפעולה המקנה עדיפות לנושים – כלומר הביאה לפירעון חוב לנושה מסוים מתוך כמה נושים או לקידומו של הנושה בסדר הפירעון. בשל הפעולה ייפרע לאותו נושה חלק גדול יותר מהחוב לעומת החלק שהיה נפרע לו במסגרת הליכי חדלות הפירעון לפי סדר הפירעון הרגיל
ג. הפעולה נעשתה עד 3 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים, ולגבי נושה שהוא קרוב של החייב – שנה לפני המועד האמור.

הברחת נכסים

בית המשפט לא יבטל פעולה שמקנה עדיפות לנושים אם:

א. החייב קיבל במועד ביצוע הפעולה או בסמוך לו תמורה הולמת בנסיבות העניין לפעולה שביצע.
ב. ביצוע הפעולה היה במהלך העסקים הרגיל של החייב והחוב שנפרע בשל הפעולה נוצר במהלך העסקים הרגיל של החייב.

למשל:
פעולות מול עסקים, נותני אשראי וגורמים נוספים הפועלים מול החייב במהלך שגרת העסקים הרגילה

ג. לגבי חייב שהוא יחיד – החוב הנפרע הוא חוב כלפי אדם שאינו קרובו של החייב בסכום של עד 5,000 ש"ח

ד. החוב הנפרע הוא חוב מזונות שחובה לשלמו לפי פסק דין.

בית המשפט יבטל פעולה שנעשתה לפני מתן הצו לפתיחת הליכים, הגורעת נכסים מקופת הנשייה אם התקיימו 3 התנאים הללו:

א. הפעולה (ההענקה) נעשתה בלי לקבל תמורה כלל או בתמורה שאינה הולמת בנסיבות העניין
ב. ההענקה בוצעה בתקופה המתחילה שנתיים לפני מועד הבקשה לצו לפתיחת הליכים, ולגבי פעולה לטובת קרוב משפחה – 4 שנים לפני
ג. במועד ביצוע ההענקה היה החייב במצב של חדלות פירעון.

ביטול פעולה להברחת נכסים

בית המשפט רשאי לבטל פעולה או עסקה המבריחה נכס מקופת הנשייה, אף אם במועד ביצוע הפעולה, לא היה החייב במצב של חדלות פירעון, והיא בוצעה בתוך 7 שנים לפני שהוגשה הבקשה לצו לפתיחת הליכים.

שמירת זכויותיו של צד שלישי

ביטול פעולות או עסקאות בעלות סממן של הברחת נכסים, לא יפגע בזכויותיו של צד שלישי שרכש לאחר ביצוע הפעולה זכות בנכס בתום לב ובתמורה.

למשל:
א' החייב מכר את מכר את מכוניתו לב' הקונה, אשר רכש את המכונית בתום לב ובתמורה מבלי שידע של-א' ישנם חובות ובעצם המכירה קיים אינטרס הברחה של נכס. במקרה זה זכויותיו של ב' לא ייפגעו כלל.

תוצאות ביטול פעולה להברחת נכסים

לאחר ביטול הפעולה מבין הפעולות לעיל, ייכללו הנכסים שהושבו בשל הביטול בקופת הנשייה. במקרה שבו השבת הנכס לקופת הנשייה בלתי אפשרית או בלתי צודקת, ישלם מי שלטובתו בוצעה הפעולה את שוויו של הנכס כפי שיקבע בית המשפט.

Leave a Comment