ביצוע שטר

 

ביצוע שטר הוא פעולה שמבצע מי שיש בידו שטר (שיק, שטר חוב או שטר חליפין) שלא כובד ולכן מבקש לאכוף את ההתחייבות הנוגעת לשטר באמצעות ההוצאה לפועל. מי שמחזיק בשטר נקרא בעגה המשפטית אוחז, והוא רשאי לממשו באותה דרך שבה ניתן להגיש בקשה לאכיפה של פסק דין.

כיצד מגישים בקשה לביצוע שטר?

על מי שמבקש ביצוע שטר להגיש בקשה מסודרת שבה יצויינו פרטים חשובים הקשורים לשטר כגון תיאור השטר, סכום השטר, זמן ומקום הפירעון וכן עליו לציין לאיזה בית משפט בארץ תהיה סמכות מקומית לדון במקרה שתוגש התנגדות לביצוע השטר.
מה צריך לצרף לבקשה לביצוע השטר?
א.
השטר המקורי + עותק שלו.
ב. פרטי החייב (אלא אם כן מדובר בביצוע צ'ק שאז הפרטים כבר קיימים)
ג. הצהרה האם השטר המוגש לביצוע ניתן כהלוואה או כערובה לפירעון של הלוואה או כתשלום להחזר הלוואה. מבקש השטר מצהיר כי עמד בתנאי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות.
ד. מסמך ייפוי כוח לעורך דין הוצל"פ אם המבקש מיוצג.

ביצוע שטר

בקשות שלא יתקבלו בגלל פגם

במידה שהוגש לביצוע שטר שנמשך מחשבון שבו ישנו יותר משותף אחד, שאינו חשבון שותפות ושנחתם על ידי אחד השותפים לחשבון, על המבקש לציין בבקשה רק את השותף לחשבון אשר חתם. בבקשה שבה יצויינו שני השותפים לחשבון כחייבים, לא תתקבל במזכירות ההוצאה לפועל.
שטר שמופיע בו הכיתוב "למוטב בלבד" לא יתקבל אלא אם כן הבקשה לביצוע הוגשה על ידי המוטב בעצמו. אם המוטב הוא שם מסחרי (חברה), יצורף לבקשת ביצוע השטר תצהיר שבו יוסבר הקשר בין השם המסחרי המופיע כמוטב בשטר לבין הזוכה (המבקש של השטר).

לא תקובל בקשה אם בשטר נמחק המוטב וצוין תחתיו מוטב אחר. זוכה שמבקש לתת טעם למחיקת הנפרע, או להוספת הנפרע יגיש על כך תצהיר ובקשת הביצוע בצירוף התצהיר יועברו להחלטה של רשם ההוצאה לפועל שבסמכותו להורות כי התיק לא יפתח.

איסור העברת חוב הנגבה לביצוע שיק שנמסר "למוטב בלבד"

חוב שמטופל בגבייה בתיק הוצאה לפועל לביצוע שיק שנמסר "למוטב בלבד" אינו ניתן להמחאה או להעברה לגורם שאינו הנפרע, אלא אם כן ניתנה הסכמת החייב בכתב להמחאת החוב הנגבה בתיק ההוצאה לפועל לאחר פתיחתו.

הגשה של כמה שטרות לביצוע

זוכה שמבקש להוציא לפועל יותר משטר אחד נגד חייב אחד יגיש אותם לביצוע במידת האפשר במסגרת בקשת ביצוע אחת. אם רשם ההוצאה לפועל התרשם כי הזוכה הגיש את הבקשות בתיקים נפרדים, בסמכותו להורות מיוזמתו או על פי בקשה של החייב, כי שכר טרחתו של עורך הדין של הזוכה בכל התיקים, לא יעלה על שכר הטרחה המגיע לו לו הגיש את השטרות בתיק אחד.

המצאת התראה

לאחר שהוגשה בקשה לביצוע שטר ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל לחייב בשטר התראה כי עליו לשלם את חובו או להגיש בקשה לצו תשלומים בתוך פרק זמן 20 ימים מיום המצאת האזהרה.

פנו אליי עוד עכשיו ואחזור אליכם עם פיתרון!

 

התנגדות לביצוע שטר

החייב בשטר רשאי להגיש התנגדות לביצועו של השטר בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו האזהרה, על ההתנגדות לביצוע השטר להיות מנומקת ויש לצרף למסמך ההתנגדות תצהיר וכל מסמך אחר שתומך בסיבות להתנגדות ותפרט בין היתר את הסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות וכן את הטעמים שלפיהם לבית המשפט הסמכות המקומית לדון בתביעה על פי השטר.

מקום הגשת התנגדות לביצוע שטר

החייב רשאי לפי בחירתו האישית להגיש את ההתנגדות לביצוע ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע השטר או ללשכה שליד בית המשפט שלו הסמכות המקומית לדון בתביעה על פי השטר. אם החייב הגיש את ההתנגדות ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע השטר, הוא יכול לבקש במסגרת ההתנגדות שהרשם יעביר את התיק לבית המשפט שיש לו את הסמכות המקומית לדון בתביעה על פי השטר ויפרט את הטעמים שלפיהם לבית המשפט יש את הסמכות כאמור.

עיכוב ביצועו של שטר והעברת ההתנגדות לביצוע השטר לטיפול בית המשפט

אם הוגשה התנגדות לביצוע השטר יורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב ביצועו של השטר ויעביר את המחלוקת לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה על פי השטר.
אם לא צוינו בהתנגדות הסיבות שלפיהן לבית המשפט יש את הסמכות המקומית לדון בתביעה על פי השטר, התיק יועבר לבית המשפט שליד הלשכה שאליה הוגשה ההתנגדות.
למשל: שטר שהובא לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בראשון לציון, יועבר לבית המשפט בראשון לציון היות והוא נמצא באותו הישוב.

לאחר שהועבר כתב ההתנגדות לבית המשפט הופכת בקשת ביצוע השטר לכתב תביעה בסדר דין מקוצר ורואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי.
הליכים שננקטו לפני שצו עיכוב הביצוע של השטר הומצא למנהל לשכת ההוצאה לפועל יישארו תקפים כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת.
אם לאחר הגשת ההתנגדות קיים צורך בסעד זמני כלשהו כמו ביטול עיקול או הוגשה בקשה לביטול סעד זמני שניתן לפני שהוגשה ההתנגדות יחולו הוראות סדר הדין האזרחי ולא תקנות ההוצאה לפועל.

הוצאה לפועל

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

במקרים רבים פרק הזמן להגשת התנגדות לביצוע השטר אינו מספיק, במצב כזה על החייב יהיה להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות שתוגש ללשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה הבקשה לביצוע או לחלופין ללשכה שליד בית המשפט שיש לו הסמכות המקומית לדון בתביעה על פי השטר.
על הבקשה להיות מוגשת בכתב ויש לצרף לה תצהיר, כמו כן לצרף את עיקר נימוקי ההתנגדות ואת הטעמים המראים שלבית המשפט הסמכות המקומית לדון בתביעה על פי השטר ורק לאחר מכן היא תועבר לבית המשפט המוסמך.
אם הבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות הוגשה אחרי שעברו 30 יום מיום שהומצאה האזהרה, רשם ההוצאה לפועל ייתן הוראות ביחס לחיוב בריבית.

אם לא צוינו בבקשה להארכת מועד הטעמים שלפיהם לבית המשפט הסמכות המקומית לדון בתביעה, אז בית המשפט שליד הלשכה שאליה הוגשה הבקשה להארכת מועד הוא אשר יהיה המוסמך לדון ורשם ההוצאה לפועל יעביר את התיק אליו.

קבלת הבקשה להארכת מועד לביצוע התנגדות ועיכוב הליכים קיימים אוטומטי

בית המשפט שהועברה אליו הבקשה להארכת מועד לצורך הגשת התנגדות יהיה רשאי להאריך את המועד להגשת ההתנגדות ורשם ההוצאה לפועל יורה על עיכוב ביצוע השטר.
על החייב להודיע בכתב בהקדם האפשרי ללשכת ההוצאה לפועל על החלטת בית המשפט בדבר הארכת המועד.
סמכות בית המשפט לעכב את הליכי ההוצאה לפועל

בית המשפט שהועברה אליו הבקשה להארכת מועד רשאי לעכב את הליכי ההוצאה לפועל אם הוגשה לו בקשה על כך גם לפני שהחליט בבקשה להארכת מועד וכן רשאי לתת הוראות ביחס לחיוב בריבית.
תוצאות הדיון בבית המשפט
אם דחה בית המשפט את ההתנגדות לביצוע השטר או שנתן פסק דין לטובת המבקש של ביצוע השטר לאחר שניתנה רשות להתגונן, ימציא הזוכה את ההחלטה או פסק הדין בתוך 14 ימים ללשכת ההוצאה לפועל והיא תמשיך לפי בקשת הזוכה בהליכי ביצוע השטר.
אם התקבלה ההתנגדות או ניתן פסק דין לטובת החייב יודיע החייב על כך ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 14 ימים.

ערעור

החלטה לדחות את התנגדות לביצוע שטר הנה פסק דין, ולכן יש לערער עליה בזכות לערכאה הגבוהה יותר.
במקרה שבו ניתנה החלטה המקבלת התנגדות לביצוע שטר יש להבחין בין 2 מצבים:
אם היא ניתנה על ידי רשם – יש לערער עליה בזכות לבית המשפט שבו מכהן הרשם.
אם ההחלטה ניתנה על ידי שופט – ניתן יהיה לערער עליה רק במסגרת הערעור על פסק הדין כולו.