תביעת חוב בהליכי חדלות פירעון

מהי תביעת חוב?

תביעת חוב היא תביעה המוגשת בגין חוב של החייב כלפי הנושה והיא מוגשת לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
הרעיון שעומד מאחורי זה הוא כי ראשית יש לקבוע מהן כלל חובותיו של החייב על מנת שיהיה ניתן לפרוע אותם מתוך נכסי קופת הנשייה בצורה שוויונית בין הנושים. בניגוד לעבר, טרם חקיקת חוק חדלות פירעון, כעת גם נושה מובטח נדרש להגיש תביעה זו.
המונח "חוב" מוגדר בחוק כ"חוב ודאי או מותנה, קצוב או שאינו קצוב, בין שהגיע מועד פירעונו ובין שטרם הגיע".

תביעת חוב

זכות הנושה לפי תביעה שאושרה

כל נושה בחוב עבר יכול להגיש לנאמן תביעת חוב. תביעה שאושרה בידי הנאמן תעניק לנושה את הזכות לקבל חלק מנכסי קופת הנשייה. הוראה זו תקפה הן כלפי הנושים הכלליים של החייב והן כלפי הנושים המובטחים.

הגשת תביעה על ידי נושה

סעיף 210 לחוק חדלות פירעון קובע כי על הנושה להגיש לנאמן תביעת חוב בתוך 6 חודשים ממועד פרסומו של הצו לפתיחת הליכים.
לרוב, חדלות פירעון של תאגיד מפורסמת בעיתונות, עם זאת, כאשר מדובר בחדלות פירעון של יחיד, רצוי להתעדכן באופן תדיר מול החייב עצמו או מול מוקד רשות האכיפה והגבייה.

תביעה לחוב עבר שנוצר לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים, למשל:
החייב נתן המחאה (צ'ק) שמועד פירעונה חל לאחר שניתן בעניינו צו לפתיחת הליכים, תוגש בתוך 45 ימים מיום היווצרות החוב, או עד תום 6 חודשים מיום פרסום הצו לפתיחת הליכים, לפי המאוחר מביניהם.
בסמכות הנאמן להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב אם התקיימו נסיבות שבגינן לא יכול היה הנושה להגיש את התביעה בזמן.

 

תביעת חוב של נושה מובטח

תביעה של נושה מובטח, לעניין נכס המשועבד בשעבוד קבוע, תכלול גם פירוט של הנכס המשועבד לטובתו והערכת שוויו ככל שניתן. נושה מובטח שויתר על הבטוחה לטובת כלל הנושים, רשאי לתבוע את חובו כחוב שאינו חוב מובטח.

הכרעה בתביעת חוב

הנאמן יכריע בתביעה ויחליט אם לאשר אותה או לדחותה בתוך 90 ימים מיום הגשתה, ולא יאוחר מ-30 ימים מתום התקופה להגשת תביעות חוב.
עם זאת, החלטה על דחיית התביעה המבוססת על פסק דין שניתן על יסוד קנוניה או תרמית, או שניתן בלא בירור לגופו של עניין ובשל כך קיים חשש ממשי שאינו משקף נכונה את חוב היחיד- טעונה את אישור של בית המשפט.

תביעות שהוגשו בשל תשלום שהוטל בהליך מנהלי או בהליך פלילי או בשל חוב למוסד לביטוח לאומי הנובע מתשלום גמלה- יאושרו בידי הנאמן.

ערעור על החלטה

נושה אשר נפגע מהכרעת הנאמן בתביעה שהגיש או שבקשתו להארכת מועד להגשת התביעה נדחתה, רשאי לערער על ההחלטה לפני בית המשפט. הערעור יוגש בתוך 45 ימים.