תוכנית שיקום כלכלי לתאגיד בהליכי חדלות פירעון

 

עם מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לתאגיד, בית המשפט יורה לבקשת התאגיד על הפעלתו לצורך שיקומו הכלכלי. צעד זה מהווה אמצעי המאפשר לנאמן יכולת תמרון לצורך גיבוש התוכנית לשיקום כלכלי של התאגיד.
על הנאמן לדאוג להפעלת התאגיד ובד בבד, לעבוד על הכנת תוכנית שתובא לאישור של הנושים, חברי התאגיד ובית המשפט. לשם גיבוש הצעות לתוכנית, בסמכות הנאמן לנהל משאים ומתנים עם הנושים ועם כל בעל עניין אחר בהליכי חדלות הפירעון של התאגיד

השלבים לקראת אישור התוכנית לשיקום כלכלי

לשם אישורה הסופי של התוכנית יש צורך במעבר של ארבע משוכות והן:

1. הגשת הצעה לתוכנית לבית המשפט המטפל.
2. הבאת הצעה זו לאחר אישור בית המשפט, לאישור הנושים ואישור חברי התאגיד.
3. אישורה של התוכנית באסיפות הנושים וחברי התאגיד.
4. אישור סופי של התוכנית על ידי בית המשפט.

אם הנושים וחברי התאגיד יאשרו את התוכנית, רק במקרים נדירים בית המשפט יעמוד בדרכם ולא יאשר את התוכנית. לכן, הצעד הקריטי והרגיש מכולם, הוא ללא ספק אישור הנושים וחברי התאגיד. רצוי מאוד להיעזר בעו"ד חדלות פירעון שילווה את התוכנית על מנת להתאימה לקו המנחה של בתי המשפט בבואם לשקול את האישור.

#1 הגשת הצעה לבית המשפט

לפי סעיף 82 לחוק חדלות פירעון, הנאמן יגיש לעיון בית המשפט הצעה לתוכנית לשיקום כלכלי שהכין וערך. על ההצעה לכלול את המידע הנחוץ לצורך קבלת החלטה בעניינה.

תוכן ההצעה צריך לכלול את הפרטים העקרוניים שלהלן:
א. אופן ההתנהלות המוצעת לצורך המשך פעילותו העסקית של התאגיד
ב. הערכות ונתונים שעליהם מתבססת התוכנית
ג. מהי התמורה והערך המוסף לנושים ולחברי התאגיד
ד. על איזה זכויות הנושים יאלצו לוותר
ה. מה התמורה שהיו מקבלים הנושים לו התאגיד היה בוחר בהליך של פירוק החברה במקום הליך של שיקום.

#2 הבאת ההצעה לתוכנית לשיקום כלכלי לאישור הנושים וחברי התאגיד

לאחר הגשת פרטי התוכנית לבית המשפט, עליו להורות על הבאתה לאחר מכן לאישורם של הנושים.

בית המשפט יורה בנוסף, גם על הבאת התוכנית לאישור בעלי המניות בתאגיד והשותפים שבו, אם התקיימו שני התנאים שלהלן יחדיו:
1. סך נכסיו של התאגיד עולה על סך חובותיו (קרי – במצב של חדלות פירעון ולא במצב של לקראת חדלות פירעון)
2. התמורה שתוצע לכל נושה לפי ההצעה, שווה למלוא סכום חוב העבר שהתאגיד חייב בו.

על פי רוב, הצעה לתוכנית לשיקום כלכלי לתאגיד, תובא לאישורם של הנושים בלבד. הסיבה לכך נעוצה בזה שבעלי העניין העיקריים בתוכנית הם הנושים שהתוכנית עתידה לקבוע את סך התמורה שתתקבל עבורם. לעומת זאת, חברי התאגיד בדרך כלל אינם בעלי עניין בתוכנית, כאשר התאגיד הוא חדל פירעון.

אולי יעניין אותך גם:

  #3 אישור התוכנית לשיקום כלכלי באסיפות הנושים וחברי התאגיד

  ✔ קיום אסיפות סוג

  לפי סעיף 84 לחוק – אישור ההצעה לתוכנית לשיקום כלכלי תהיה דרך קיום אסיפות שהנאמן יכנס ושייערכו בנפרד לכל סוג של נושים או סוג של חברי התאגיד.

  הנאמן יכריע בזכותו של כל נושה או חבר תאגיד להצביע באסיפה ויקבע את כוח הצבעתו לפי עקרון זה:
  אם מדובר בנושה – לפי שיעור חוב העבר שהתאגיד חייב לו
  אם מדובר בחבר תאגיד- לפי זכויותיו בתאגיד

  ✔ אישור התוכנית בידי הנושים וחברי התאגיד

  לפי סעיף 85 לחוק – הצעה לתוכנית לשיקום כלכלי תחשב כהצעה שאושרה על ידי הנושים וחברי התאגיד, אם אושרה בכל אחת מאסיפות הסוג בידי רוב המצביעים באסיפה שמחזיקים יחד ב3/4 לפחות מכוח ההצבעה של כלל המצביעים באותה אסיפה.

  לפיכך נדרשים 3 תנאים מצטברים:
  1. אישור כלל האסיפות לתוכנית
  2. רוב מקרב המצביעים
  3. המצביעים התומכים מחזיקים ב3/4 מכוח ההצבעה

  #4 אישור התוכנית לשיקום כלכלי על ידי בית המשפט

  לאחר שהתוכנית אושרה על ידי הנושים וחברי התאגיד, הנאמן יביא אותה לאישור בית המשפט. בבואו לאשר את ההצעה, בית המשפט ישקול את הוגנות ההליך, השלכות התוכנית על עובדי התאגיד ואת התועלת הצפויה לציבור ממנה.

  אישור התוכנית לשיקום כלכלי לתאגיד חדל פירעון
  המשוכה המרכזית מאחרוניו, כעת נותר אישור בית המשפט
  אישור בית המשפט כשלא הושג רוב בכל אחת מאסיפות הסוג

  בסמכות בית המשפט לאשר הצעה לתוכנית לשיקום כלכלי, אף אם לא אושרה כראוי בידי כל אסיפות הסוג, ככל שהשתכנע כי ההצעה מבטאת צדק והגינות כלפי הנושים וכלפי חברי התאגיד שהיו חלק באסיפת סוג שהתנגדה לתוכנית.

  הדרישה כי התוכנית תאושר בידי כלל האסיפות עלולה לגרום לאסיפות הנושים וחברי התאגיד לנצל לרעה את העובדה שנדרשת הסכמתם לתוכנית. כדי למנוע זאת, מוקנית לבית המשפט הסמכות לאשר את התוכנית אף אם לא אושרה כנדרש בידי כל אסיפות הסוג.

  לפי סעיף 87 לחוק – בעת בדיקת הוגנות התוכנית יהיה על בית המשפט להשתכנע כי מתקיימים כל התנאים האלה:

  א. ללא אישור התוכנית יהיה צורך בפירוק התאגיד והתמורה שהוצעה לכל נושה או חבר תאגיד באסיפה שהתנגדה, לא נמוכה מהתמורה שהיה מקבל לו התאגיד פורק.

  לו אחד הנושים שהתנגד לה יקבל ערך נמוך מזה שהיה מקבל במצב של פירוק התאגיד, הרי שהתוכנית אינה הוגנת כלפיו, זאת משום שהיא מציעה לנושה אחר שנמצא בסדר פירעון החובות בעדיפות נמוכה יותר מהנושה המתנגד, סך גבוה יותר.

  ב. אין בהצעה הבטחה לקבלת תמורה כלשהי לחברי התאגיד ובכלל זה לא מותירה בידיהם נכס שיש להם זכות בו מכוח היותם חברי תאגיד, אלא אם כן כל נושה באסיפה מתנגדת ייפרע את מלוא חובו

  ג. לכל אחד מהנושים המובטחים באסיפה שהתנגדה הובטחה קבלת תמורה שערכה לא נמוך משווי הנכס המשועבד לטובתו או מהחוב שבשלו ניתן השעבוד, לפי הנמוך מביניהם

  שווי הנכס המשועבד הוא שווי השוק שלו לאחר שבית המשפט אישר את ההצעה, בניכוי ההוצאות שהוצאו בשמירת הנכס או במימושו. אם הנכס משועבד לטובת נושה מובטח בשעבוד צף – בניכוי נוסף של 25% משווי הנכס.

   פנו אלינו היום לקבלת ייעוץ


    

   השפעת התוכנית לאחר אישורה

   תוכנית שיקום מאושרת מחייבת את חברי התאגיד ואת הנושים. עם זאת, התוכנית לא תפטור את התאגיד מתשלום עונשי כגון קנסות פליליים או קנסות שניתנו על עבירות על חוקי עזר עירוניים.

   לאחר אישור התוכנית, הנאמן יישם את התוכנית בפועל ובית המשפט שאישר את התוכנית יהיה מוסמך לדון במחלוקות, אם וכאשר יהיו כאלו, לגבי פרשנותה או אופן יישומה.
   כמו כן, יחזרו הסמכויות שהועברו לנאמן לידי האורגנים של התאגיד ולנושאי המשרה בו.

   ביצוע עסקאות חריגות במהלך תקופת התוכנית לשיקום כלכלי

   הנאמן לא יבצע עסקה כלשהי בנכסי קופת הנשייה של תאגיד בזמן הפעלת התוכנית לשיקום כלכלי, המוגדרת “עסקה חריגה” בחוק החברות, מבלי שבית המשפט נתן את האישור על כך שהעסקה בעלת חשיבות בתהליך שיקומו הכלכלי של התאגיד.

   אופן הפעלת התאגיד צריך להתמקד בפעילות העסקית השוטפת, מבלי לבצע שינויים גדולים בפעילות התאגיד. לכן, כל עסקה בנכסי קופת הנשייה של תאגיד בהפעלה, שהיא עסקה חריגה, תיעשה רק לאחר שבית המשפט אישר כי העסקה חשובה דיו לצורך שיקומו הכלכלי של התאגיד.

   הגבלות על נושים בעלי זכויות פירעון מיוחדות בזמן הפעלת התוכנית לשיקום כלכלי

   נושים של תאגיד המוגדרים “בעלי זכויות פירעון מיוחדות” הם:

   א. נושים מובטחים בשעבוד קבוע או בשעבוד צף.
   ב. בעלי נכס הכפוף לשיור בעלות.
   ג. בעלי זכות עיכבון.

   הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי דורשת את הותרת כלל נכסיו בידי התאגיד. לכן, יש לקבוע מגבלות על יכולת נושים בעלי זכויות פירעון מיוחדות, לפעול בדרך עצמאית ולממש את בטוחתם. מגבלות אלה קובעות נהלים שיאזנו בין הצורך בשיקום של התאגיד מחד גיסא, אל מול זכויות הנושים בעלי זכות הפירעון המיוחדת מאידך גיסא.

   כך למעשה, נושה מובטח לא יוכל לממש נכס שמשועבד לטובתו, אלא אם אישר זאת בית המשפט בתנאים מסוימים.

   שימוש, השכרה ומכירה במהלך העסקים הרגיל

   הנאמן רשאי במהלך שגרת העסקים הרגילה של תאגיד בהפעלה, לבצע את הפעולות הבאות לגבי נכס מנכסי קופת הנשייה:
   א. לעשות שימוש בנכס המשועבד בשעבוד קבוע, נכס שחל עליו שעבוד צף או נכס הכפוף לשיור בעלות, או להשכירו, וכן למכור נכס שחל עליו שעבוד צף או נכס הכפוף לשיור בעלות

   יחד עם זאת, הנאמן אינו רשאי לבצע את הפעולות האלה, אם הוכח לבית המשפט כי השימוש או ההשכרה או המכירה לא נדרשים לצורך שיקומו הכלכלי של התאגיד, או כי לאחר ביצוע פעולות אלה לא יהיה בנכס כדי להבטיח לנושה המובטח או לבעלים של הנכס, הגנה הולמת.

   ב. למכור נכס המשועבד בשעבוד קבוע, אם התקיים אחד מאלה:
   1. הנושה המובטח הביע את הסכמתו לכך.
   2. בית המשפט אישר את המכירה, לאחר ששוכנע כי המכירה היא צעד נדרש לשיקומו של התאגיד וכי התמורה שתתקבל תבטיח הגנה הולמת לנושה המובטח.

   שימוש, השכרה ומכירה שלא במהלך העסקים הרגיל

   לפי סעיף 62 לחוק חדלות פירעון, בסמכות הנאמן לבצע שימוש בנכס המשועבד בשעבוד קבוע, או בנכס שחל עליו שעבוד צף או בנכס הכפוף לשיור בעלות, השכרתו או מכירתו – אם מתקיים תנאי אחד לפחות מאחד התנאים האלה:
   1. הנושה או הבעלים של הנכס הכפוף לשיור בעלות הביע הסכמה לכך.
   2. בית המשפט אישר את הפעולה לאחר שהשתכנע כי היא תועיל לשיקום הכלכלי וכי בתמורה שתתקבל, תהיה הגנה הולמת לנושה.

   קבלת אשראי עבור התאגיד בזמן התוכנית לשיקום כלכלי

   בסמכות בית המשפט לאשר לנאמן להתקשר בחוזה על מנת לקבל את האשראי הנחוץ למימון פעילותו של התאגיד בעת ההפעלה, או לקבוע מסגרת אשראי שהנאמן יהיה רשאי לקחת לצורך מימון הפעילות.
   על מנת להפעיל את התאגיד, יש צורך במקרים רבים במימון חיצוני, עם זאת, הואיל ומימון חדש מגדיל את היקף חובותיו של התאגיד המצוי ממילא במצב לא מזהיר, לקיחתו תהיה מותנית באישור בית המשפט.

   בכדי לצמצם את הפגיעה בנושים המובטחים, יהיה על הנאמן לנסות ולקבל מימון כנגד שעבוד על נכס שאינו משועבד לנושה קיים ואינו כפוף לשיור בעלות. רק במידה שלא ניתן לקבל אשראי כנגד שעבודם של נכסים אלה, ובית המשפט סבור כי האשראי חיוני לשיקום הכלכלי של התאגיד, רשאי הוא לאפשר לנאמן לקחת אשראי כנגד שעבוד נכס שכבר משועבד לנושה קיים.