חודש: מרץ 2020

חייב בהוצאה לפועל

חדלות פירעון בהוצאה לפועל

ניהול הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל לחייבים בעלי סכום חוב נמוך שאינו עולה על 150,455 ש”ח (הסכום מתעדכן מעת לעת) הוא דבר חדש והגיע עם חקיקת חוק חדלות פירעון.טרם השינוי שהביא עמו החוק, המענה העיקרי שניתן לחייב בהוצאה לפועל היה הכרזתו כ”חייב מוגבל באמצעים”, ביטוי שלעצמו יש בו עלבון כלפי החייב. לחייב בעבר נקבע הסדר […]
קרא עוד

תביעת חוב

תביעת חוב מוגשת לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים, יש לקבוע מהן כלל חובותיו של החייב על מנת שיהיה ניתן לפרוע אותם מנכסי קופת הנשייה בצורה שוויונית בהתאם לסדר הפירעון. בניגוד לעבר, טרם חקיקת חוק חדלות פירעון, כעת גם נושה מובטח נדרש להגיש תביעה זו.המונח “חוב” מוגדר בחוק כ”חוב ודאי או מותנה, קצוב או שאינו קצוב, […]
קרא עוד

צו שיקום כלכלי

צו לשיקום כלכלי לחייב שהוא אדם פרטי (יחיד) הוא נדבך חשוב בחוק חדלות פירעון שקובע כי יש לגבש בשלב מוקדם ככל האפשר תוכנית ברורה ומוגדרת לפירעון חובותיו של החייב ומתווה לשיקומו הכלכלי, וכן, את מועד קבלת ההפטר. תוכנית הפירעון קובעת את גובה התשלומים שעל היחיד לשלם מדי חודש לקופת הנשייה וכן כמה זמן תימשך תקופת […]
קרא עוד

הנאמן בהליכי חדלות פירעון של אדם פרטי

עם מתן הצו לפתיחת הליכים כלפי יחיד, הממונה ימנה נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון. הממונה רשאי בנסיבות מסויימות כשהוא סבור שההליך יהיה מורכב ומסורבל, למנות יותר מנאמן אחד. על פי רוב ממונה לתפקיד הנאמן עורך דין או רואה חשבון אשר בקיא בענייני בנקאות ופיננסים ועומד בתנאי הכשירות לביצוע התפקיד הממנה לא ימנה לתפקיד מי שלדעתו […]
קרא עוד
צו לפתיחת הליכים מעל 150000 ש"ח

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לגבי חייב שסך חובותיו גבוה מ- 150 אלף ש”ח

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד (אדם פרטי) שסך חובותיו גבוה מ-150 לף ש”ח, למעשה הוא אבן דרך ראשונה בהליך. סעיף 101 לחוק קובע כך: הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד, ייפתחו כאשר לפחות אחד מהתנאים שלהלן מתקיים:א. בעת בקשת הבקשה לצו או לפחות 6 חודשים טרם הבקשה, החייב גר בישראלב. בזמן הגשת הבקשה לצו […]
קרא עוד
הפעלת תאגיד שיקום כלכלי

תוכנית שיקום כלכלי לתאגיד בהליכי חדלות פירעון

עם מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לתאגיד, בית המשפט יורה לבקשת התאגיד על הפעלתו לצורך שיקומו הכלכלי. צעד זה מהווה אמצעי המאפשר לנאמן יכולת תמרון לצורך גיבוש התוכנית לשיקום כלכלי של התאגיד. על הנאמן לדאוג להפעלת התאגיד ובד בבד, לעבוד על הכנת תוכנית שתובא לאישור של הנושים, חברי התאגיד ובית המשפט. לשם גיבוש הצעות […]
קרא עוד

חוזה קיים של תאגיד שהופעלה תוכנית לשיקומו הכלכלי

חוזה קיים הוא חוזה שתאגיד שנמצא בתקופת ההפעלה למען שיקומו הכלכלי הוא צד לו, ושנכרת לפני מתן הצו לפתיחת הליכים אך ביצועו עדיין לא הושלם עד למועד נתינת הצו. העיקרון המנחה של חוק חדלות פירעון, הוא כאמור, למנוע מנפח החובות של התאגיד להמשיך ולתפוח ובכך לגרום להעמקת הפגיעה בנושים. במקרה שמדובר בחוזה שאינו מקדם את […]
קרא עוד

הנאמן בהליכי חדלות פירעון של תאגיד

עם מתן הצו לפתיחת הליכים, בית המשפט ימנה נאמן לשם יישומם של הליכי חדלות הפירעון של תאגיד. על פי רוב, ימונה לתפקיד אדם אחד, אך במידה שההליך הנו מורכב וסבוך, יהיה ניתן למנות נאמנים נוספים. עם מתן הצו, גם השליטה בתאגיד נלקחת מידי האורגנים של התאגיד ועוברת לידיו האמונות של הנאמן, אשר מתמנה על ידי […]
קרא עוד

ערבות אוואל

ערבות אוואל היא התחייבות של צד ג’ נותן ערובה כי במקרה של חדלות פירעון של החייב, הוא ישלם את ההתחייבות. לרוב נעשה שימוש בערבות זו בהסכמי שכירות.לעיתים קרובות בנקים פועלים כערבים מסוג זה ובכך מגדילים את שווי השוק של השטר ומבטיחים את החזר הכספים על ידי החייב. דוגמא לערבות אוואל ארז החליט לשכור חנות במרכז […]
קרא עוד

התנאים הנדרשים להחלטה על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי

לאחר שהוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כלפי תאגיד, בית המשפט יורה על פירוקו של התאגיד או לחלופין, על שיקומו הכלכלי. בית המשפט יורה על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי כאשר כל התנאים שלהלן מתקיימים יחדיו: א. יש סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי של התאגידב. לא קיים חשש כלשהו שהפעלת התאגיד למען שיקומו תסב פגיעה […]
קרא עוד