בקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

תיק ברשות האכיפה והגבייה נפתח עם הגשת בקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל של הצד שזכה בפסק הדין. ניתן להגיש את הבקשה בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל הפזורות ארץ, קרי ללא קשר למקום מגורי הזוכה או מקום מגורי החייב.
על הצד שזכה בפסק הדין לציין בבקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל את כתובתו, מס' הזהות ומס' הטלפון של הצד החייב, וכן לציין אם החייב הנו קטין (מתחת לגיל 18) או פסול דין (למשל: בעל מוגבלות שכלית). וכן את ההליכים שהוא מעוניין כי יינקטו.

בקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

מועד הגשת הבקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

החוק מפריד בין 2 מצבים, כשנקבע מועד לביצוע וכאשר לא נקבע.

כאשר לא נקבע מועד לביצוע פסק דין

אם השופט לא נקב בתאריך לביצוע פסק הדין:
ניתן להגיש את הקשה רק לאחר שחלפו 30 ימים ממועד פסק הדין או מהמועד שבו הומצא.

מקרים חריגים:
א.
רשם ההוצאה לפועל רשאי לאפשר לזוכה שהגיש בקשה מיוחדת הנתמכת בתצהיר, להגיש את בקשת הביצוע גם לפני שחלפו 30 יום, אם היה לו יסוד סביר להניח שאי פתיחת תיק הוצאה לפועל עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין.
ב. פסק דין למזונות: ניתן להגיש במקרה זה לפני שחלפו 30 ימים.
ג. פסק דין בתביעה לפינוי מושכר: ניתן להגיש בקשה לביצוע פסק דין בתביעה לפינוי מושכר, לאחר שחלפו 15 ימים ממועד מתן פסק הדין או מיום המצאתו.

כאשר נקבע מועד לביצוע פסק הדין

במקרה זה יהיה ניתן להגיש בקשה לביצוע פסק הדין בהוצאה לפועל בחלוף התאריך שבית המשפט נקב בו.

הוצאה לפועל

אי חיוב בריבית עקב שיהוי בהגשת הבקשה לביצוע פסק הדין

אם הוגשה בקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל או בקשה למימוש שטר לאחר שנה מהמועד שבו ניתן היה להגישה ללשכת ההוצאה לפועל, יתווספו לסכום שנקבע בפסק הדין הפרשי הצמדה וריבית בלבד, אלא אם נקבעו בהסכם הפרשי הצמדה אחרים – יתווספו לחוב הפרשי ההצמדה כפי שנקבעו בהסכם. הפרשי ההצמדה יחושבו מהמועד שבו היה אפשר להגיש את בקשת הביצוע ועד למועד שבו הוגשה הבקשה בפועל.

במידה שהחייב לא שילם את החוב במועד שנקבע, סכום החוב יצבור הן ריבית פיגורים והן הפרשי הצמדה עד למועד בו יבוצע התשלום בפועל

יחד עם זאת, אם הצד הזוכה התמהמה והחליט לפתוח את תיק ההוצאה לפועל לאחר שחלפה שנה או מעבר לכך, מהמועד שבו יכל להגיש את בקשת הביצוע, סכום החוב לא יגדל במשך התקופה שבה השתהה.

לכן, במהלך התקופה הזו רק הפרשי הצמדה וריבית רגילה יתווספו לחוב. ריבית פיגורים או ריבית מכוח הסכם במידה שהיא גבוהה יותר מהריבית הרגילה – לא יתווספו.
אם נקבעו בהסכם בין הזוכה לחייב הפרשי הצמדה אחרים, יתווספו לסכום החוב הפרשי ההצמדה שנקבעו בהסכם. ההוראות הללו לא יחולו על פסק דין למזונות שהוגשה בקשה לביצועו.

פנו אליי עוד עכשיו ואחזור אליכם עם פיתרון!

המסמכים שיצורפו לטופס הבקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

א. העתק מאושר של פסק הדין.
ב. אם הזוכה מיוצג – ייפוי כוח של עורך דין הוצאה לפועל.
ג. פרטי החייב – שם, כתובת, טלפון, מס' זהות וכו'

אם החייב הוא חברה או תאגיד או אם הפרטים שלו לא תואמים את מה שרשום במרשם האוכלוסין של משרד הפנים, יהיה צורך לצרף אישור פרטי החייב ממשרד הפנים.
כל מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטת מנהל לשכת ההוצאה לפועל שלא לקבל לרישום בקשת ביצוע עקב אי המצאת אישור בדבר פרטי החייב, יהיה רשאי לבקש בתוך 10 יום ממועד ההחלטה שהעניין יועבר להכרעה של רשם הוצאה לפועל.

ד. פרטי חשבון הבנק של הזוכה או של בא כוחו.
ה. צירוף המחאה / צילום כרטיס אשראי / אישור מהבנק על ניהול החשבון.

העברת ביצוע פסק דין

[תקנה 18 לתקנות ההוצאה לפועל] רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את הביצוע של פסק הדין אל לשכת הוצאה לפועל אחרת, אם ראה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ובלבד שניתנה לזוכה הזדמנות להשמיע את דברו.
לאחר שהועבר התיק אל לשכת ההוצאה לפועל האחרת, רואים את הלשכה הנעברת (שאליה הועבר התיק) כאילו הוגשה בקשת הביצוע של פסק הדין אצלה, אך הליכים שננקטו בלשכה המעבירה ישארו תקפים וללא שינוי.

העברת ביצוע הליך

רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את ביצועו של הליך מסוים אל לשכת הוצאה לפועל אחרת כאשר הדבר מוצדק בנסיבות העניין. הליך שביצועו הועבר אל לשכה אחרת רואים אותו כאילו בוצע על ידי הלשכה המעבירה.

יש לעשות הבחנה בין העברת ביצוע פסק דין לבין העברת ביצוע הליך:
בהעברת ביצוע פסק דין – התיק עובר בשלמותו ללשכה הנעברת ולכן כל הליך שיינקט בעתיד יראו אותו כמבוצע על ידי הלשכה הנעברת.
בהעברת ביצוע הליך – כל סמכויות הביצוע נותרות בידי הלשכה המעבירה. לכן גם את ההליך הספציפי יראו כאילו בוצע על ידי הלשכה שמעבירה.