הגנה על בית מגורים במסגרת הליך פשיטת רגל היא אחד הנושאים הרגישים והמדירים שינה מחייבים רבים. החשש לאבד את קורת הגג ולהישאר נטול הון ונטול מחסה גם יחד, הוא עניין רציני מאוד ובעל השלכות מרחיקות לכת, לכן, הוא עניין שבו הסמכות להחליט נתונה לבתי המשפט בלבד.

הגנה על בית המגורים בפשיטת רגל

מה החוק אומר בעניין הגנה על בית המגורים

סעיף 229 לחוק חדלות פירעון קובע כי מכירת זכות בנכס המשמש למגוריו של החייב, טעונה אישור של בית המשפט אשר מותנה בקיומם של התנאים המצטברים הבאים -כלומר כל התנאים יחד חייבים להתקיים:

א. התועלת שתצמח לנושים ממכירת הזכות האמורה גוברת על הנזק שייגרם לחייב כתוצאה מכך.

למשל:
בנק בעל חוסן פיננסי עצום מחליט לפרוע משכנתא של חייב ולהביא לכך שהחייב יוותר ללא קורת גג. הרי שכאן הנזק שייגרם לחייב משמעותי מאוד לעומת הנזק לנושה (הבנק) שנחשב מינורי במונחים שלו

ב. אין אפשרות סבירה לפרוע את החוב בדרך אחרת שפגיעתה באדם פחותה – כלומר יש להשתמש באפשרות זו ברגישות ובמשורה ולבחון את כל החלופות האפשרויות לפני.

ג. ליחיד ולבני משפחתו הגרים עמו יהיה מקום מגורים סביר באזור מגוריהם, התואם את צורכיהם, או שהועמד לרשותם דיור חלופי בתנאים האמורים ולמשך תקופה שתפורט להלן.

העיקרון המנחה של הוראה זו הוא להבטיח שהחייב ובני ביתו לא יישארו ללא קורת גג ולכן החוק מעניק הגנה על בית המגורים בהליך פשיטת רגל

תקופת הדיור החלופי מתחלקת לשני סוגי חייבים – 1.בעלי יכולת לממן מקום מגורים סביר ו-2. אלו שאינם בעלי יכולת למימון דיור כזה:

תקופת הדיור החלופי עבור אדם שבית המשפט סבור שהוא בעל יכולת לממן מקום מגורים סביר לאחר תום הליכי חדלות הפירעון, תהיה 4 שנים, כשבית המשפט רשאי לקצר או להאריך את התקופה.
תקופת הדיור החלופי לאדם שבית המשפט סבור שאין לו כל יכולת לממן מקום מגורים סביר לאחר תום הליכי פשיטת הרגל, תהיה כפי שיקבע בית המשפט ורשאי הוא לקבוע כי תקופה זו תהיה אף למשך כל ימי חייו.

הוראות אלה לא חלות על מקרקעין שחלים עליהם דיני הגנת הדייר, כמו דיירי חברת "עמידר" למשל. דיירים אלה זכאים להגנה רחבה יותר המוקנית להם בחוק הגנת הדייר.

אם נתקלת בסוגייה מורכבת מאין כמות כמו זו, בה אתה נזקק לשמור על דירת המגורים, פנה מייד לייעוץ בידי עורך דין פשיטת רגל מקצועי על מנת שיוכל לסייע לך להיחלץ מאימת ההכרעה שהשלכותיה קשים מנשוא.

קבלו ייעוץ ראשוני בחינם מעורך דין

השאר פרטים עכשיו, תחוש
הקלה כבר בשיחה הראשונה

*לבעלי חובות החל מ-150 אלף ש"ח בלבד