עורך דין הוצאה לפועל

0
(0)

מערכת ההוצאה לפועל היא חלק מרשות האכיפה והגבייה ותפקידה לאכוף החלטות שיפוטיות וכן חובות הנובעים מחיובים שונים כגון פסקי דין, שטרות, משכנתאות.
ההוצאה לפועל אינה מכריעה במחלוקות בין צדדים אלא אמונה אך ורק על ביצוע הליכי גבייה. על מנת לצלוח בהליכים המתנהלים נגדכם מול מערכת משומנת היטב, עליכם להיות מצויידים בעורך דין הוצאה לפועל.

ברחבי הארץ פזורות 29 עמדות שירות וקבלת קהל (לשכות). בראש כל לשכת הוצאה לפועל עומד רשם אשר דן ומחליט בעניינים שונים הנוגעים להליכים המתנהלים בלשכתו.

סמכויות רשם ההוצל”פ הן בעיקר מנהלתיות כגון הטלת עיקולים, הוצאת צוי עיכוב יציאה מן הארץ ומינוי כונס נכסים, לרשם לא קיימת סמכות לקבל החלטות בעלות אופי שיפוטי.
בתיקי הוצאה לפועל ישנם “זוכים” – אלו שזכו במשפט וניתן לטובתם פסק דין, וישנם “חייבים” – אלו שפסק הדין ניתן לחובתם הכולל חיוב כספי או צו עשה כלשהו.

  פנו אלינו היום לקבלת ייעוץ


  כיצד נפתח תיק בהוצאה לפועל?

  הזוכים פותחים בהליכים על ידי הגשת בקשה לביצוע פסק דין כנגד החייב והם רשאים לעשות זאת בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ. בבקשת הביצוע על הזוכים לציין את ההליכים שהם מעוניינים שיינקטו כלפי החייב על מנת שיאיצו בו לבצע את תשלום החוב שהוא חב בו.
  בקשה לביצוע פסק דין מוגשת רק אחרי 30 ימים ממועד מתן פסק הדין או מועד המצאת פסק הדין, שבהם יתכן והחייב יקיים את חובתו.

  המצאת אזהרה
  לאחר שהוגשה בקשת הביצוע של פסק הדין ללשכת ההוצל”פ, מנהל לשכת ההוצל”פ ימציא לחייב אזהרה המתריעה שעליו לשלם את החוב שנפסק לחובתו לפי התנאים הרשומים באזהרה או לחלופין, יהיה על החייב לבצע פעולות מסויימות ככל שאין ביכולתו לשלם את החוב שנפסק.
  אני ממליץ לפנות לעורך דין הוצאה לפועל מיד עם קבלת האזהרה ללא כל השתהות.

  הוצאה לפועל

  איזה חיובים ניתן לבצע בהוצאה לפועל?

  תביעה על סכום קצוב – תביעה על סכום קצוב ניתנת להגשה ישירות לביצוע כפי שמגישים פסק דין לאכיפה. על סכום התביעה להיות עד 75 אלף ש”ח. החייב יהיה רשאי בתוך 30 יום מיום שהומצאה לו האזהרה, להגיש התנגדות לתביעה הזו. לאחר שהוגשה התנגדות זו, רשם ההוצאה לפועל יעכב את ההליכים ויעביר את ההתנגדות לבית המשפט אשר ידון בתביעה.

  ביצוע משכון ומשכנתא – משכנתא רשומה על מקרקעין וכן משכון, ניתנים לביצוע בהוצאה לפועל באותו אופן הביצוע של פסק דין שניתן מבית המשפט. בקשה למימוש משכנתא תוגש תחילה לביצוע החוב שבפיגור בלבד ורק אחרי שהחייב לא שילם את החוב במשך 6 חודשים רצופים.

  ביצוע שטרות מי שבידו שטר או המחאה(שיק) שלא כובד, יוכל לגשת ללשכת ההוצאה לפועל על מנת לפעול כנגד החייב שמסר לו שטרות אלה. גם במקרה זה, לחייב יש זכות להתנגד בתוך 30 יום מיום המצאת האזהרה וגם כאן, יעוכבו ההליכים בענייננו ויועברו לדיון בבית המשפט.

  כפי שניתן לשים לב, בכל פעם שחייב מתנגד לבקשה מאת הזוכה, ההליכים מועברים מלשכת ההוצאה לפועל אל בתי המשפט, היות וכאמור, תפקידה של לשכת ההוצל”פ הוא טכני ואין לה סמכות להכריע במחלוקות ולקבל הכרעות בעלות אופי משפטי.

  עורך דין הוצאה לפועל

  מה ניתן לעשות כנגד חייב בהוצאה לפועל?

  באזהרה אשר נשלחת למענו של החייב, נכתבות הפעולות שעליו לבצע בתוך פרק זמן מסוים, אחרת ייפתחו נגדו תיקים בלשכה ותחל מסכת הגבלות ועיקולים.
  במידה שהחייב לא ניאות לבצע את הפעולות שהוזכרו באזהרה שהומצאה לו, הזוכה יוכל לפתוח נגדו בהליכים לשם אכיפת ההתחייבות. ההליכים מטבעם נועדו לפגוע ברכושו ובחירותו של החייב.
  בין ההליכים המתנהלים בהוצאה לפועל ניתן למנות:

  א. עיקול מקרקעין – הרשם רשאי להורות על עיקול נכסי מקרקעין שרשומים על שם החייב והעמדתם למכירה, אך זאת בתנאי שלחייב יש מקום מגורים חלופי על מנת להימנע ממצב בו ישאר ללא קורת גג.

  ב. עיקול של מיטלטלין – הרשם רשאי להורות על עיקול של ציוד השייך לחייב והעמדתו למכירה. לא ניתן ליטול מהחייב כל סוג של רכוש היות וקיימת הגנה מפני עיקול על רכוש שנועד למחייתו של החייב כמו ציוד בישול, ריהוט בסיסי או המשמשים אותו לייצור הכנסה כמו למשל מחשב, כלי עבודה וכו’.

  ג. עיקול צד ג’ – עיקול צד ג’ מבוצע כלפי נכסים אשר אינם נמצאים בתוך נכסי המקרקעין של החייב אלא שייכים לו אך מוחזקים אצל מישהו אחר (צד ג’) ניתן יהיה להטיל עליהם עיקול ולהעמידם למכירה על מנת להיפרע מהחוב.

  ד. כינוס נכסים – כינוס נכסים נחשב לסנקציה דרסטית ומבוצעת במקרים בהם סכום החוב גבוה, בדרך כלל עקב אי פירעון של הלוואת משכנתא. בהליך זה הרשם ממנה כונס נכסים (עורך דין או רואה חשבון מתוך רשימה שאושרה) לנכסי החייב. הכונס יהיה אחראי על ניהול העסק של החייב במידה שהוא עצמאי, ביצוע המכירה וכן על העברת התמורה לנושים.

  ה. הגבלות – ההגבלות מטבען הן אמצעי לחץ השוללים במידה מסוימת את חירותו של החייב ואת חופש התנועה שלו. בין ההגבלות ניתן למנות:

  • עיכוב יציאה מן הארץ.
  • שלילת רישיון נהיגה.
  • איסור הקמת חברה.
  • רישום במרשם המשתמטים.
  • שלילת דרכון.
  • צו הבאה בפני רשם הוצאה לפועל.
  • צו מאסר במידה שהחוב בגין מזונות.

  חשיבותו של עורך דין הוצאה לפועל הוא לתקוף כל החלטה המטילה עיקולים או הגבלות ולהציג בפני רשם ההוצל”פ תמונת מצב של חוסר יעילות בביצוע פעולות מעין אלה והצגתן כהרסניות עבורו באופן שלא בא לקדם את התכלית שלשמה הוטלו.

  הוצאה לפועל באר שבע

  כיצד עורך דין הוצאה לפועל יסייע לחייב?

  המטרה העיקרית שלשמה קיימת ההוצאה לפועל, היא סיוע בהוצאה לפועל של פסק דין או התחייבות ונועדה להיות כלי עבור הזוכים, אך ישנן גם הגנות המוענקות לפי חוק לחייבים שנועדו לסייע להם בהתמודדותם מול גוף זה, שעורך דין הוצאה לפועל יוכל לבצע בהם שימוש מושכל על מנת לסייע לכם.

  טענת פרעתי – טענה זו אומרת למעשה שהחייב פרע את החוב (אני טוען שפרעתי את החוב) וקיימתי את החובה שהוטלה עליי.
  על עורך הדין לנסח היטב את טענת הפרעתי וכן להכין את המסמכים כראוי. רצוי מאוד במקביל להגשת טענת פרעתי לפנות אל הזוכים במכתב מאת עורך הדין בדרישה לביטול הליך ההוצאה לפועל מצידה. כך הדבר יחסוך התדיינות יקרה של בית המשפט וכן זמן.

  איחוד תיקים – אם נפתחו לחייב מספר תיקים, עורך דין הוצאה לפועל מטעמו רשאי לבקש איחוד שלהם ואז החייב יוכל לשלם בפריסת תשלומים שתתפרש לאורך פרק זמן מסוים.

  צו תשלומים – במידה שאין ביכולתו של החייב לשלם את חובו במלואו, עו”ד הוצל”פ רשאי בתוך 20 יום ממועד המצאת האזהרה, להגיש בקשה שבה יפרט כיצד ביכולתו לשלם את החוב, מה הסכום החודשי שהוא יהיה מסוגל לשלם ובמשך כמה זמן.

  חקירת יכולת – מי שנקלע לחובות ואין ביכולתו לשלם את מלוא החוב בתוך 21 ימים ממועד המצאת האזהרה, יוכל להתייצב בלשכת הוצאה לפועל שקרובה למקום מגוריו לשם חקירת יכולת על מנת שניתן יהיה לברר מה מצבו הכלכלי ומידת היכולת שלו למלא אחר התחייבויותיו.
  חשוב לציין שפעמים רבות רשם ההוצאה לפועל מעביר את המחלוקת לבירור בבית המשפט ששם כמובן, כדאי ורצוי מאוד להיות מיוצגים.

  החל משנת 2019 מתקיימים הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל לחייבים בסכומים הנמוכים מ-150 אלף ש”ח, כאן במקרה זה, עו”ד ישמש כעורך דין חדלות פירעון של החייב ויפעל למחיקת חובותיו.

  למה חשוב לעבוד עם עורך דין הוצאה לפועל

  כשאתם עובדים עם עורך דין הוצאה לפועל אתם לא לבד במערכה המתישה המלחיצה שמציבה לכם מערכת זו לצד הלחץ המופעל מהזוכים שלרוב, אינם חדלים מלהטריד ולהקניט על מנת להוציא מכם כספים.
  משרדנו עוסק בהגנה על חייבים בלבד בהוצאה לפועל בהצלחה רבה אשר זכו להשתחרר מכבלי העיקולים וההגבלות וזכו לראות את הצדק אשר נעשה בענייננם. פנו אלינו עוד היום, תחושו הקלה כבר מהשיחה הראשונה!

  כיצד המאמר תרם לך?

  לחץ על כוכב על מנת להצביע

  0

  היה הראשון לדרג את המאמר

  אם המידע שלעיל תרם לך...

  שתף את חבריך!

  אנו מצטערים שהפוסט הזה לא הועיל עבורך!

  תן לנו לשפר את הפוסט הזה!

  ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?