טענת פרעתי היא טענה שמעלה החייב בפני רשם ההוצאה לפועל כי הוא שילם את מה שנדרש לפי פסק הדין לזוכה והוא מילא אחר ההוראות שהוחלט עליהן בפסק הדין או לחלופין, שמסיבה כלשהי הוא אינו חייב עוד למלא אחר ההחלטות בפסק הדין.
על מי שטוען את הטענה להוכיח בצורה ברורה לרשם כי אכן הוא מילא את חובו.
טענת פרעתי לא רלוונטית רק בעניינים הנוגים לפירעון של חוב כספי מסוים, אלא לכל סוג של טענה אחרת אשר מביאה לכך שהחייב אינו מחוייב למלא אחר פסק הדין.

לדוגמא: טענת פרעתי נפוצה היא כאשר חולפת לה תקופת ההתיישנות של פסק דין ולכן אין עוד מה למלא אחריו.
טענה זו ניתן להעלות לא רק בהליכים לביצוע פסק דין אלא גם בהליכים לביצוע שטר, מימוש משכון או משכנתא.

אם הנכם סבורים כי ביצעתם כראוי את פסק הדין ועדיין הנושים או הזוכים ממשיכים להקניט אתכם בתיקי הוצאה לפועל שאין להם כל יסוד, פנו לעורך דין הוצאה לפועל שלנו על מנת שלא להתמודד לבד מול המערכת הזו.
משרדנו עוסק בייצוג חייבים בטענת פרעתי בהצלחה רבה מזה מספר שנים!

[NEXForms id="26"]

מתי מוסמך רשם ההוצאה לפועל לדון בטענה?

בהליכים לביצוע פסק דין
לפי חוק ההוצאה לפועל ניתן להעלות את הטענה רק אם החייב שילם או מילא אחר הוראות פסק הדין לאחר מועד מתן פסק הדין. אם החייב מילא כביכול את חובתו לפי פסק הדין לפני מתן פסק הדין, לא ניתן יהיה להעלות אותה ואם לא נטענה הרי שאבד עליה הכלח [578/78 עזרא נ' מרבק]

בהליכי ביצוע שטר
בהליכים לביצוע שטר יהיה אפשר להעלות טענת פרעתי רק אם ביצוע השטר כביכול התרחש לאחר מועד המצאת בקשת הביצוע לחייב. כל טענה אחרת של החייב על כך שמימש את השטר לפני כן מקומה להתברר בבית המשפט ולא בהליכי הוצאה לפועל.

 בהליכים למימוש משכנתא
הרשם יהיה מוסמך לדון בטענת פרעתי כאשר הפירעון המדובר התרחש אחרי מועד רישום המשכון ברשם המשכונות. אין לרשם כל סמכות שבדין לדון בטענה על כך שהסכם המשכון או המשכנתא בטלים בגלל פגם בכריתתו או בטענה השוללת את קבלת ההלוואה, ולכן הסמכות לדון בעניינים כאלה היא של בית המשפט.

טענת פרעתי

מתי אפשר להעלות את טענת הפרעתי?

אין הגבלת זמן להעלאת טענת פרעתי וניתן לטעון אותה בכל עת.

סמכויות רשם ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

רשם ההוצאה לפועל רשאי במקרים מיוחדים להורות על עיכוב ביצוע של פסק דין עד שיתן החלטה בטענת פרעתי.

טענת פרעתי אינה מביאה לעיכוב הליכים אוטומטי

רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע אם וכיצד על החייב לבצע את פסק הדין וכן רשאי במקרים מיוחדים להורות על עיכוב ביצוע של פסק דין עד למתן החלטה.
אם הרשם הורה על עיכוב ביצוע, יהיה על החייב להפקיד ערובה.
חשוב לציין שאם הרשם דחה את טענת הפרעתי, הוא יכול אף להטיל על החייב הוצאות