עם מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כלפי יחיד, הממונה ימנה נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון. הממונה רשאי בנסיבות מסויימות כשהוא סבור שההליך יהיה מורכב ומסורבל, למנות יותר מנאמן אחד. על פי רוב ממונה לתפקיד הנאמן עורך דין או רואה חשבון אשר בקיא בענייני בנקאות ופיננסים ועומד בתנאי הכשירות לביצוע התפקיד.
למעשה, הנאמן הוא הדמות המרכזית אשר בודקת את אמינות החומר שהועבר על ידי החייב או עורך דין מטעמו בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, בוחנת את התנהלות החייב בתקופה של עד הדיון המכריע בבית המשפט בעניין מחיקת החובות ואמונה על הכנת הדו"ח אשר מכיל המלצות לבית המשפט אם למחוק חובות מסויימים ואם כן, באיזו דרך הצעד יבוצע.

הממנה לא ימנה לתפקיד מי שלדעתו עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, למשל: אדם אשר קיימים לחייב קשרים חברתיים הדוקים עמו או קשרי משפחה.

תפקיד הנאמן וסמכויותיו

סעיף 130 בחוק חדלות פירעון קובע כי הנאמן יפעל מטעם הממונה ויהיה כפוף להוראותיו והנחיותיו. עליו לגבש את התשתית העובדתית הנדרשת למתן צו לשיקום כלכלי לחייב, לנהל את נכסי קופת הנשייה ולפעול ליישומו של הצו.
במסגרת תפקידו עליו לבצע את הפעולות הבאות:
א. להכריע בתביעות החוב של הנושים.
ב. לכנס את נכסי קופת הנשייה, ניהולם, מימושם וחלוקתם בין הנושים.
ג. פיקוח על עמידתו של החייב בתנאי הצו לשיקום כלכלי ובחובת התשלומים.

[NEXForms id="23"]

סמכויות נאמן שטעונות אישור של הממונה

על אף שעומד לרשות הנאמן מרווח תמרון נרחב וחופש פעולה, קיימות מספר פעולות שאל לו לבצען אלא רק לאחר אישורו המקדים של הממונה, ואלו הן הפעולות:

א. תביעה או התגוננות בהליך משפטי בשם החייב.
ב. העסקת אדם שיסייע לנאמן בניהול הליכי חדלות הפירעון.
ג. פירעון חוב עבר לנושים מסוג מסוים.
ד. הגעה להסדר עם הנושים.

לנאמן באופן כללי מוקנות כל הסמכויות לגבי נכסי קופת הנשייה הנדרשות לו לצורך מילוי תפקידו, וממועד מינויו לא יוכל החייב לבצע פעולות בנכסי קופת הנשייה ללא אישור מוקדם של הנאמן

דרישת מידע, מסמכים ונכסים של היחיד

הנאמן רשאי לדרוש מכל אדם שהוא רואה לנכון, להעביר לידיו נכס או מסמך שברשותו שהוא סבור שלחייב עומדת הזכות לקבלו
התערבות בית המשפט במקרים שלהלן:
1. אם הייתה לאדם זכות עיכבון בנכס או במסמך
2. אם ישנה מחלוקת לעניין זכות החייב בנכס או במסמך שדרש הנאמן להעביר לידיו.

השגה על החלטות הנאמן

לא אחת לא קיימת תמימות דעים בין החייב לנאמן ונראה כי החלטותיו לא לרוחו. במקרה זה החייב רשאי לתקוף את פעולות של הנאמן או החלטותיו ולהגיש בקשה לביטול או שינוי שלהן, על ידי העברת פנייה מסודרת לממונה אשר נמצא מעליו בהיררכיה.