עם מתן הצו לפתיחת הליכים, בית המשפט ימנה נאמן לשם יישומם של הליכי חדלות הפירעון של תאגיד. על פי רוב, ימונה לתפקיד אדם אחד, אך במידה שההליך הנו מורכב וסבוך, יהיה ניתן למנות נאמנים נוספים.

עם מתן הצו, גם השליטה בתאגיד נלקחת מידי האורגנים של התאגיד ועוברת לידיו האמונות של הנאמן, אשר מתמנה על ידי בית המשפט מתוך רשימת עורכי דין ורואי חשבון, (אשר לא נמצאים בניגוד עניינים עם התאגיד) ומשמש זרועו הארוכה בניהול ההליכים ויהיה כפוף להוראותיו והנחיותיו.

בית המשפט רשאי למנות את הממונה לתפקיד הנאמן אם ראה שיש בכך עניין ציבורי. אם מונה הממונה, יהיה בית המשפט בנעליו של הממונה, וכל מסמך שעליו להגיש לממונה, יוגש לבית המשפט.

מיהו נאמן?

מינוי נושא משרה בתאגיד לתפקיד

נושא משרה בתאגיד יוכל להתמנות לנאמן, אם יש בכך כדי לייעל את הליכי חדלות הפירעון של התאגיד והמינוי לא יהווה פגיעה בנושים. אם מונה נושא משרה, ימנה בית המשפט נאמן נוסף לתפקיד, לאור החשש לניגוד עניינים מובנה בין תפקידו הקודם של נושא המשרה לבין תפקידו החדש.
ככלל, בהליכי חדלות פירעון יש למנות לתפקיד הנאמן דמות חיצונית, אך במקרים מסויימים מינוי נושא משרה מתוך התאגיד אשר מכיר את התאגיד היטב, יכול לקדם את ההליכים ביעילות רבה יותר בהשוואה לגורם חיצוני שתהליך למידת נהלי העבודה של התאגיד, הכרת מבנהו ומדיניותו, ייקחו זמן רב.

תפקידיו וסמכויותיו של הנאמן
תפקידו העיקרי הוא לפעול לפירוק התאגיד או לפעול לשם הפעלת התאגיד למען שיקומו הכלכלי. במסגרת תפקידו עליו לבצע את הפעולות הבאות:

א. הכרעה בתביעות החוב של הנושים
ב. כינוס נכסי קופת הנשייה וניהולם
ג. אם הורה בית המשפט על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי – גיבוש ויישום הדרך המיטבית לשיקומו
ד. אם הורה בית המשפט על פירוק התאגיד – מימוש נכסי קופת הנשייה וחלוקת התמורה בין הנושים בהתאם לסדר הנשייה.

תפקיד הנאמן בהליכי חדלות פירעון של תאגיד

סמכויות נאמן שהפעלתן טעונה אישור של בית המשפט

על אף שיש לו מרחב פעולה גדול וסמכויות משמעותיות רבות, על הנאמן לבצע את הפעולות שלהלן רק לאחר אישורו של בית המשפט:
א. תביעה או התגוננות בהליך משפטי בשם התאגיד.
ב. העסקת אדם שיסייע לו בניהול הליכי חדלות הפירעון
ג. פירעון חוב עבר לנושים מסוג מסוים.
פירעון חוב לנושים מסוג מסוים בלבד עלול לרוקן את קופת הנשייה ואף להוות העדפת נושים. לכן יש צורך באישורו של בית המשפט.
ד. פשרה עם נושה או חייב של התאגיד בנוגע לגובה החוב ואופן תשלומו, שיש לה השפעה מהותית על היקף נכסי קופת הנשייה

הקניית סמכויות האורגנים ונושאי המשרה

לאחר המינוי של הנאמן, נלקחות הסמכויות של האורגנים של התאגיד ולנושאי המשרה בו ועוברות לידי הנאמן. אך עליו להשתמש בהן במידה הדרושה לו למילוי תפקידו בלבד.

דרישת מידע, מסמכים ונכסים של התאגיד

לנאמן יש סמכות לדרוש ממי שהיה נושא משרה בתאגיד להגיש לו דו"ח על מצב עסקי התאגיד. כמו כן, רשאי לדרוש מכל אדם להעביר לידיו נכס או מסמך ברשותו, שלדעתו יש לתאגיד זכות לקבלו.

מה הנאמן לא יכול לעשות?

אם היתה לאדם זכות עיכבון בנכס או במסמך, הם יימסרו רק אם בית המשפט החליט כך. במידה שקיימת מחלוקת בין מחזיק בנכס או במסמך לבין הנאמן בנוגע לנכס או המסמך, תתיישב המחלוקת בבית המשפט במסגרת בקשה למתן הוראות.

כמו כן, מסירת מידע מתאגיד בנקאי (בנק, חברות ביטוח, אשראי) בדבר נכסיו, סכום חובותיו ופרטי עסקיו של התאגיד, וכן מסירת מידע מרשות המיסים בנוגע לנכסי התאגיד, יבוצעו על פי הוראת בית המשפט בלבד.

ערעור על החלטות הנאמן

לא אחת התאגיד אינו מרוצה מהחלטות הנאמן ופעולותיו לא מתקבלות בהבנה. לכן מי שחש נפגע מפעולותיו, החלטותיו או מחדליו, יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול או שינוי הפעולות וההחלטות שניתנו.

מומלץ לפנות לעורך דין שעוסק בהליכי חדלות פירעון על מנת לקבל ייעוץ. משרדנו עוסק בהליכי חדלות פירעון ופירוק של תאגידים ונשמח לייעץ.