לאחר שהוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כלפי תאגיד, בית המשפט יורה על פירוקו של התאגיד או לחלופין, על שיקומו הכלכלי. בית המשפט יורה על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי כאשר כל התנאים שלהלן מתקיימים יחדיו:

א. יש סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי של התאגיד
ב. לא קיים חשש כלשהו שהפעלת התאגיד למען שיקומו תסב פגיעה לנושים
ג. קיימים אמצעים זמינים למימון ההוצאות השוטפות בהפעלת התאגיד

מטרת שלושת התנאים שלעיל היא יצירת איזון בין הרצון לשקם את התאגיד מחד גיסא, לבין הצורך להעניק הגנה לנושים ולחסוך מהם פגיעה נוספת מעבר למה שהם נפגעו ממילא. במידה שלא מתקיים ולו תנאי תנאי אחד, בית המשפט לא יורה על שיקומו הכלכלי של התאגיד אלא יורה על פירוקו.

ואולי זה יעניין אותך גם:

הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי לתקופה מוגבלת

במידה שבית המשפט הורה על שיקומו הכלכלי של התאגיד, הפעלת התאגיד תהא לתקופה שאינה עולה על 9 חודשים. בסמכות בית המשפט להאריך את התקופה הזאת לתקופות נוספות שלא יעלו על 3 חודשים כל אחת.

החלטה על הפעלה זמנית של התאגיד

אם בית המשפט סבור כי ישנה אפשרות למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת התאגיד וכן לא קיים חשש סביר שהפעלת התאגיד תגרום לפגיעה בנושים, תינתן על ידו הוראה בצו לפתיחת הליכים על הפעלתו הזמנית של התאגיד.

במהלך תקופת ההפעלה הזמנית לצורך השיקום, תוגש על ידי הנאמן לבית המשפט בתוך 30 ימים, חוות דעת ראשונית המכילה מידע בנוגע לסיכויי השיקום הכלכלי של אותו תאגיד, לגבי אמצעי מימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת התאגיד ולגבי החשש שמא ההפעלה תגרום לפגיעה בנושים. החלטת בית המשפט תינתן מוקדם ככל האפשר מרגע קבלת חוות דעתו של הנאמן.

Leave a Comment