חוזה קיים הוא חוזה שתאגיד שנמצא בתקופת ההפעלה למען שיקומו הכלכלי הוא צד לו, ושנכרת לפני מתן הצו לפתיחת הליכים אך ביצועו עדיין לא הושלם עד למועד נתינת הצו.

העיקרון המנחה של הליכי חדלות פירעון, הוא כאמור, למנוע מנפח החובות של התאגיד להמשיך ולתפוח ובכך לגרום להעמקת הפגיעה בנושים. במקרה שמדובר בחוזה שאינו מקדם את הליכי חדלות הפירעון , קרי, לא מסייע בשיקומו הכלכלי של התאגיד, אין כל הצדקה להקנות לו מעמד עדיף, ועל הנאמן להפסיק את ההתקשרות, אף אם היא מנוגדת לחוק החוזים.

כיצד ניתן לבטל חוזה קיים כאשר אין כל עילה לביטולו?

לפי סעיף 70 לחוק חדלות פירעון, על נאמן שברצונו לבטל חוזה קיים להודיע על הכוונה הזו לצד השני לחוזה. אם הצד השני סירב לביטול החוזה בתוך זמן סביר מהודעת הנאמן, תוגש על ידי הנאמן בקשה לבית המשפט לאישור הביטול של החוזה.
המועד להגשת הבקשה לביטול הוא עד 90 ימים ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים, כשבית המשפט יכול להאריך את התקופה הזו, אם השתכנע שמדובר בהליכים מורכבים או כאשר השתנו הנסיבות או נתגלו עובדות חדשות

בית המשפט יאשר את הביטול רק לאחר ששמע את עמדתו של הצד השני, וכן, אם ראה כי ביטול החוזה הוא צעד נדרש שיסייע לשיקומו הכלכלי של התאגיד או יסייע בהגדלת סכום החוב שישולם בסופו של דבר לנושים.
משרדנו למוד ניסיון בביטול חוזים קיימים ומבין את הלך הרוח של בתי המשפט בבואם לאשר את הביטול, צרו עמנו קשר עוד היום ונסייע בביטול החוזה!

ביטול חוזה קיים לתאגיד

כפיית המשך קיומו של החוזה על הצד השני

ישנם מקרים שבהם לא קיימת ברירה אלא לכפות על צד לחוזה את קיומו, על אף שיש עילה לביטולו של החוזה.

המטרה העיקרית היא לאפשר לתאגיד להמשיך את ההתקשרויות החוזיות שהיו לו לפני מועד מתן הצו לפתיחת הליכים, על מנת שיוכל להמשיך בפעילותו העסקית השוטפת ובכך תימנע קריסתו. למעשה, ניתנת עדיפות למטרת השיקום על פני קיום הוראות דיני החוזים. עם זאת, מוטלת החובה לכך שלא יהיה בכפיית ההתקשרות בחוזה, פגיעה בצד השני בצורה דרסטית.

אז איך כופים על הצד השני את קיום החוזה?

א. ראשית, על הצד השני המבקש את ביטול החוזה להודיע זאת כאמור לנאמן
ב. במידה שהנאמן סבור כי המשך קיומו של החוזה דרוש לשם שיקומו הכלכלי של התאגיד, רשאי הנאמן להגיש לבית המשפט בקשה שיורה על המשך קיום החוזה
ג. בית המשפט יורה על המשך קיומו של החוזה, אם שוכנע כי הדבר דרוש למען שיקומו הכלכלי של התאגיד או שהצעד יביא להגדלת סכום החוב שייפרע לנושים
ד. אם לא הוגשה על ידי הנאמן בקשה לקיום החוזה בתוך 45 יום מהמועד שבו צד לחוזה ביקש ממנו את ביטולו או שבית המשפט דחה את הבקשה להמשך קיום החוזה, החוזה יבוטל.

ההוצאות לקיום חיובי התאגיד לפי חוזה קיים לאחר מתן צו לפתיחת הליכים

אם לא בוטל החוזה

אם לא בוטל חוזה קיים עקב כך שהנאמן לא ביקש את ביטולו או עקב העובדה שבית המשפט כפה על הצד השני לחוזה את המשך ההתקשרות, ההוצאות של קיום חיובי התאגיד לפי החוזה הזה יחשבו כהוצאות הליכי חדלות הפירעון.
אם הצד השני לחוזה ממשיך בקיום החוזה בהתאם להוראות בית המשפט או הנאמן, יש להתייחס לחוזה ככזה הנדרש להמשך הפעלת התאגיד ועל כן יש לראות בהוצאות קיום חיובי החוזה יהיה כהוצאות הליכי חדלות הפירעון

אם בוטל החוזה

אם בוטל חוזה קיים, ההוצאות לקיום חיובי התאגיד לפי החוזה ייחשבו כחובות עבר.
ביטול חוזה קיים מוכיח כי החוזה לא היה נחוץ להמשך הפעלת התאגיד ועל כן דינן של הוצאות קיום החוזה יהיה כדין חובות עבר, אלא אם כן בית המשפט סבור כי בנסיבות העניין, מוצדק יהיה להעניק להוצאות אלה מעמד של הוצאות הליכי חדלות פירעון.

פגיעה בשל הפרת החוזה

על אף שכאמור ניתן לבטל את החוזה, אין בעצם ביטולו שלילת זכותו של הצד השני לחוזה לקבלת פיצוי בגין הביטול. מעמדו של פיצוי זה הוא כחוב עבר, מכיוון שהוא נובע מחדלות הפירעון של התאגיד ואינו חלק מהוצאות השיקום הכלכלי שלו. לכן, הצד השני לחוזה לחוזה יוכל להיפרע רק מנכסי קופת הנשייה יחד עם שאר נושיו של התאגיד.

הספקת שירותים ומצרכים חיוניים לתאגיד בהפעלה

לפי סעיפים 77 ו-78 לחוק, נקבע כי על ספק שירותי תשתיות כגון חשמל ומים, להמשיך ולספק את אותם שירותים לתאגיד, גם לאחר שניתן לגביו הצו לפתיחת הליכים. כבנוסף, בית המשפט רשאי בתנאים מסוימים לחייב אדם שמספק לתאגיד שירות או מצרך חיוני להמשיך ולספק את אותו שירות או מצרך.

הרציונל שעומד מאחורי זה, הוא לאפשר לתאגיד להמשיך בהתקשרויות לקבלת שירותי תשתית ומצרכים החיוניים לצורך המשך הפעלת התאגיד וזאת גם אם אין לתאגיד חוזים עם אותם הספקים. ככל שהתאגיד יהיה פעיל, כך יהיו לו הכנסות, אשר יתרמו לשיקום הכלכלי מחד, ולהשאת שיעור החוב לנושים מאידך.
התמורה בעד הספקת השירותים החיוניים תיחשב בכהוצאה בהליכי חדלות פירעון [סעיף 79 לחוק].

Leave a Comment