על מנת שנושה יוכל לצלוח את את בקשתו לצו לפתיחת הליכים כלפי חברה (תאגיד) אשר חבה לו כספים, עליו להוכיח שהחברה היא חדלת פירעון לפי מדדים שנקבעו בחוק.
חוק חדלות פירעון מונה כמה חזקות שבהן יוכל הנושה לבצע שימוש על מנת להוכיח לבית המשפט שהתאגיד נמצא במצב של חדלות פירעון.

הפעולות שעל הנושה להבטיח כי יבוצעו

א. הנושה מסר לתאגיד בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית, דרישה לתשלום חוב שסכומו עולה על 75,000 ש"ח, ובדרישה הוא ציין כי במידה שהחוב לא ישולם במועד שצויין, תוגש על ידו בקשה לצו לפתיחת הליכים, וכמו כן, התקיימו כל התנאים שלהלן:
1. החוב לא שולם בתוך 30 ימים ממועד מסירת הדרישה
2. אין מחלוקת בתום לב על החוב ואין לתאגיד זכות קיזוז או עילה אחרת שיש בה כדי להצדיק את אי תשלום החוב
3. הנושה הגיש את הבקשה לצו לפתיחת הליכים בתוך 3 חודשים מיום מסירת הדרישה.

ב. מונה כונס נכסים לכלל נכסי התאגיד או לפחות לרובם.

ג. הנושה פתח בהליכי גבייה נגד התאגיד על ידי המצאת אזהרה לפי חוק ההוצאה לפועל או דרישת התשלום לפי פקודת המסים לתשלום חוב שסכומו עולה על 75,000 ש"ח והחוב לא שולם בתוך התקופה שנקבעה באזהרה או בדרישה.

ד. בית המשפט נתן פסק דין המורה לתאגיד לשלם לנושה מגיש הבקשה סכום העולה על 75,000 ש"ח ואם מדובר בפסק דין של בית הדין לעבודה – סכום העולה על 10,000 ש"ח ופסק הדין לא קוים, כולו או חלקו בתוך 30 ימים

ככל שפסק הדין קוים בחלקו, החזקה תקום רק אם הסכום שנותר לתשלום עולה על 75,000 ש"ח או 10,000 ש"ח לפי העניין. בבקשה לצו לפתיחת הליכים יפרט הנושה אם נקט הליכי גבייה ואילו הליכים נקט, ומדוע אין די בהליכי גבייה כדי להביא לגביית החוב.

חזקת חדלות הפירעון ניתנת לסתירה בידי התאגיד אם הוכיח כי אם תשלום החוב אינו נובע עקב חדלות פירעונו. לכן, על מנת לקבל חוות דעת מושכלת בעניינים מורכבים מעין אלה, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין דיני חדלות פירעון לתאגידים, אשר יעניק לכם את ההכוונה הנכונה.

המצאה ופרסום הודעה על הגשת הבקשה
מגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים ימציא לממונה בלא דיחוי את העתק הבקשה והמסמכים שצורפו לה. הממונה יפרסם הודעה על הגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים באתר האינטרנט של משרד המשפטים, למעט אם הוגשה בקשה לסעד זמני במעמד צד אחד, ויכלול בהודעה גם את מועד הדיון בבקשה, אם נקבע כזה.

Leave a Comment