באופן גס, ניתן לחלק את הנושים ל- 3 סוגים עיקריים: נושים מובטחים, נושים בדין קדימה ונושים כלליים.

נושה מובטח

הוא נושה שהחוב שחב לו החייב הוא חוב מובטח.

החוק מעניק לנושים המובטחים את העדיפות הגבוהה ביותר בהיררכיה של קבוצת הנושים, בכל הנוגע לסדר פירעון החובות.

נושים בדין קדימה

הקבוצה השניה היא קבוצת הנושים בדין קדימה, דהיינו נושים אשר יקבלו את מלוא הסכום של החוב המגיע להם, לפני שניתן יהיה לפרוע את החוב כלפי הנושים הרגילים.

דוגמאות לחובות בדין קדימה:
חובות שמקורם בניכויים למס הכנסה וביטוח לאומי, חובות מס ערך מוסף ועוד.

החוק החדש ערך שינוי בתמהיל תשלום החובות, ובין היתר ביטל חובות רבים שהיו בעבר בדין קדימה, תוך העברת נתח מהנשייה לנושים הכלליים שבעבר היו מקבלים לרוב נתח קטן, אם בכלל, מנכסי קופת הנשייה.

נושה בעל נכס הקשור לשיור בעלות

נכס הקשור לשיור בעלות הוא נכס שמתקיימים בו אלה:

א. הנכס נמכר על ידי הנושה לחייב והועבר לחזקתו, לפני מתן הצו לפתיחת הליכים

ב. הבעלות בנכס נותרה בידי הנושה עד לתשלום התמורה בעדו

דוגמא:
הסכם בין ספק לקמעונאי, הקובע כי הבעלות בסחורה תישאר בידיו של הספק, כל עוד לא נמכרה הסחורה על ידי הקמעונאי ושולמה תמורתה.

במקרים של אי תשלום התמורה יבקש הנושה לקבל את החזקה בנכס כדי להיפרע