הסדר נושים

הסדר נושים הוא הסכם שנעשה על ידי חייב חדל פירעון או מי שעלול להיות חדל פירעון עם שני נושים או יותר, בו הנושים מסכימים לקבל תשלום חלקי מסכום תביעותיהם הכולל שיחולק באופן יחסי ביניהם ובכך, יוותרו על תביעותיהם.

הסדר נושים הוא הסכם לא רק בין החייב לנושים, אלא גם בין הנושים לבין עצמם שבו הם מביעים הסכמה לקבל פחות ממה שלכל אחד מהם מגיע. החייב מוכרח לקבל על עצמו לבצע תשלום חלקי של הסכומים שנותרו בכדי שההסדר יהיה תקף. אי ציות לתנאי ההסדר – מהווה בסיס לתביעה בגין הפרה. החייב משוחרר מחובת התשלום רק לאחר עמידה בהוראות התשלומים שנקבעו בהסדר. כל החובות שהם חלק מההסדר יימחקו בתום התקופה שבה בוצעו התשלומים.

אני מתחייב חוזית לכל לקוח הסדרת חובות בדרך הכי מהירה.
כמעט בכל המקרים אני מצליח למחוק חובות ואף לעתים את החובות במלואם!.
בוא לשמוע ממני עכשיו, ללא כל התחייבות, כיצד לצאת לדרך חדשה ומוארת!

היתרונות בהסדר נושים

הסדר נושים בדרך כלל מועיל לחייב יותר מאשר כניסה להליך פשיטת רגל, כיום הליך חדלות פירעון, מכיוון שהוא משיג את אותה המטרה – הפטר מכל חובותיו או מרובם – מבלי שהודבקה לו הסטיגמה של פושט רגל. עבור הנושים אשר ממילא חוששים לגורל הסכומים שחייבים להם, בהסדר הם מקבלים מנה חלקית, לעומת זאת, אם החייב ייכנס להליך פשיטת רגל הנושים עלולים לצאת בלא כלום.

הסדר נושים
ישיבת נושים

הסדר נושים בהליך חדלות פירעון כשסך ההתחייבויות גבוה מ- 150 אלף ש"ח

מי שהגיע להסדר חוב עם נושיו, רשאי להגיש בקשה לבית משפט השלום הסמוך למקום מגוריו או למקום עסקיו, לאישור הסדר חוב (נקרא גם בשם העממי הנפוץ "הסדר נושים").
עותק מהבקשה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים.
ניתן להגיש בקשה להסדר חוב בכל עת, טרם כניסה להליך חדלות פירעון וגם במהלך ההליך.

לאחר שהוגשה הבקשה להסדר נושים למזכירות בית המשפט, שופט שדן בבקשה יקבל החלטה אם להעביר את הצעת החייב לאישורם של הנושים.
אם הוחלט על העברת ההצעה לנושים, ימונה על ידי בית המשפט "מנהל הסדר" שתפקידו לנהל את ההסדר.
לכל אחד מהנושים שהופיעו בבקשה להסדר, תישלח הודעה בדבר ההצעה להסדר איתם וייקבע מועד לישיבות משותפות בנוכחות הנושים והחייבים, אשר יכולים לשלוח לישיבות אלה עורך דין מטעמם.

אישור ההסדר על ידי הנושים

הצעת ההסדר עם הנושים תאושר על ידם בהתקיים 2 תנאים:
1. רוב הנושים הצביעו בעד הצעת ההסדר.
2. אלו שהצביעו בעד הצעה, הם יחדיו 75% מכלל כוח ההצבעה של הישיבה.
לאחר קיום הישיבות, מנהל ההסדר ישלח דו"ח + פרוטוקול הישיבה לביהמ"ש שמינה אותו בדבר תוצאות הישיבה. ביהמ"ש יקיים דיון שבסופו יחליט אם לאשר את ההסדר או לדחותו.

הסדר נושים בהוצאה לפועל לבעלי חובות מתחת ל-150 אלף ש"ח

בהליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל, חלה חובה על החייבים ועל הנושים לנסות לגבש הסדר תשלומים לשם מיצוי האפשרויות לגביית החוב, לפני מתן הצו לפתיחת הליכים.
הסדר התשלומים יהיה בהסכמת החייב וכל הנושים שהוא חב להם, עם זאת, ישנם מקרים מסוימים שבהם ניתן יהיה לאשר אותו גם ללא הסכמת כלל הנושים, וזאת אם התקיימה אסיפת נושים שתדון על ההסדר ולאחריה, קבלת אישורו של רשם ההוצאה לפועל האמון על התיק.

גיבוש הסדר תשלומים מוסכם

אם רשם ההוצאה לפועל השתכנע על בסיס הפרטים שנמסרו לו בעת הגשת הבקשה לצו, על כך שהחייב עומד בתנאי הגשת בקשה זו, יורה הרשם בתוך 30 ימים ממועד ההגשה על קיום ישיבה בלשכת ההוצל"פ לגיבוש הסדר תשלומים.

הישיבה תנוהל על ידי אחד העובדים ממערכת ההוצאה לפועל שישמש כנציגו של הרשם, ויוזמנו אליה החייב והנושים שציין בבקשתו לפתיחת הליכים. הישיבה תתקיים בתוך 30 ימים מהיום שרשם ההוצאה לפועל הורה על קיומה, ועל החייב להתייצב לישיבה ולשתף פעולה עם כל הגורמים שבה.

אם הצליח נציג הרשם לגבש הסדר תשלומים שזכה להסכמת החייב וכל הנושים, יחייב ההסדר את הצדדים, ורשם ההוצאה לפועל יורה על השהיית הליכי גבייה או סגירת תיקים בעניין חובות החייב שעליהם נסוב הסדר התשלומים.

חשוב לציין שהסדר זה יחייב רק את הנושים שהגיעו לאותה הישיבה והביעו הסכמה להיות צד להסדר. לאחר גיבוש ההסדר, יתאים רשם ההוצאה לפועל את הליכי ההוצאה לפועל להסדר שהוסכם עליו, יורה על סגירת התיקים או ישהה את המשך הליכי הגבייה.

הסדר תשלומים כשאין הסכמה של כל הנושים

מה קורה אם על אף כל המאמצים בזמן הישיבה שהתקיימה, אמנם התגבש הסדר תשלומים אך לא התקבל בהסכמת כל הנושים? במקרה זה יחולו ההוראות שלהלן.

העברת הסדר התשלומים לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל

נציג רשם ההוצאה לפועל יעביר את ההסדר שהתגבש לו בעת הישיבה לרשם, אם הוא סבור שקיים סיכוי לאישור ההסדר, ובלבד שמתקיימים 2 התנאים האלה:
א. החייב מסכים להסדר.
ב. ההסדר אינו נוגע לחובות מובטחים.

הסדרי תשלומים שיאושרו באסיפת הנושים, לא יחולו על נושים בעלי חובות מובטחים מאחר שקיימת מורכבות משפטית בהחלת הסדר בכפייה על נושים מובטחים. הכרעה במחלוקת כזאת, אינה בסמכות רשם ההוצאה לפועל.

זימון אסיפת נושים לשם דיון בהסדר

במידה ורשם ההוצאה לפועל ראה כי קיים סיכוי כלשהו לאישור הסדר התשלומים, רשאי הוא לזמן אסיפת נושים שתתקיים לפניו, ובה יהיו נוכחים החייב והנושים שההסדר נוגע לגביהם. באסיפה יתקיים דיון שינוהל על ידי הרשם בעניין הסדר התשלומים המוצע, והרשם רשאי לערוך לחייב במסגרת הדיון גם חקירת יכולת לבירור יכולותיו לפירעון החובות שבמחלוקת..

בסיום הדיון, רשם ההוצל"פ יעביר את ההסדר לאישור הנושים באסיפה, וזאת רק במידה שהיחיד הביע הסכמה להסדר ואין בהסדר זה ניצול לרעה של הליכי חדלות הפירעון.

אישור הסדר תשלומים באסיפת הנושים

על מנת לאשר את הסדר התשלומים שגובש, הנושים יתחלקו ל-2 קבוצות:
א. הנושים בהוצאה לפועל – מדובר בנושים שכבר מנהלים הליכים לגביית החוב שלהם בהוצאה לפועל, וכן נושים שיש להם חוב לפי פסק דין, אף אם לא נפתחו בגין החוב הזה הליכים לגביית החוב.
על מנת לאשר את הסדר התשלומים, נדרשת הסכמה של רוב המצביעים בקבוצה זו, הנושים ב-3/4 מהחובות.

ב. הנושים של חובות שאינם בהוצאה לפועל – בעניין נושים אלה נדרש אישור של כל הנושים על מנת לגבש את הסדר התשלומים.

כדי להכריע מה חלקו של נושה בחוב, יש צורך בבירור הכרוך בהכרעות שיפוטיות שהן מעבר לסמכות המוקנית לרשם ההוצאה לפועל, והכרעות אלה גורמים להתארכות ההליך ולסיבוכו. לכן, כפיית ההסדר על ידי הרשם על מיעוט שמתנגד, תהיה רק בעניינים הנוגעים לחובות של נושים בהוצאה לפועל שהסכום שלהם ברור.

אישור ההסדר על ידי רשם ההוצאה לפועל

הסדר שהנושים אישרו באסיפה יהיה תקף רק לאחר שיאושר על ידי רשם ההוצאה לפועל. הרשם לא יאשר את ההסדר אם התמורה שהוצעה בו לנושה שהתנגד להסדר קטנה יותר מהתמורה שאותו נושה יוכל לקבל לו יינתן לחייב צו לשיקום כלכלי.

חשיבות עורך דין בהסדר נושים

עורך דין לדיני פשיטת רגל שהוא מקצועי ומיומן, אמור להציע ללקוח המגיע לפגישת הייעוץ, לנסות ולהגיע להסדר עם הנושים טרם הגשת בקשה לפתיחת הליך כלשהו. יש לראות בכניסה להליכים אלה כמוצא אחרון לאחר שכל הניסיונות להגיע למתווה הסכמה בדבר החובות, עלו בתוהו.

משרדנו בעל ניסיון עשיר ואחוזי הצלחה גבוהים מאוד במשא ומתן מוצלח עם הנושים, כך שחובותיכם יוסדרו ואתם לא תאלצו להיכנס להליך כלשהו על כל השלכותיו. פנו אלינו לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית.

השאר תגובה