נושה מובטח

נושה מובטח הוא נושה שהחוב שחב לו החייב הוא מובטח וקיימת ערובה לפירעונו.
הערובה יכולה להיות בדמות נכס מקרקעין כדוגמת דירה, או נכס מיטלטלין כדוגמת רכב. ככל שהחייב לא שילם את חובו, יוכל הנושה לבצע שימוש בנכס שנמסר לו כערובה על מנת לפרוע את חובו.
החוק מעניק לסוג זה של נושים את העדיפות הגבוהה ביותר בהיררכיה של קבוצת הנושים, בכל הנוגע לסדר פירעון החובות.

האתגר הגדול ביותר של חייב שנמצא בתוך הליך של חדלות פירעון הוא ההתמודדות עם הנושים, אותם אלה שהוא חב להם כספים ואשר צובאים על דלתו על מנת שיגיעו אליהם הכספים המיוחלים.

באופן כללי, ניתן לסווג את הנושים ל-3 סוגים עיקריים:

א. נושה מובטח
ב. נושה בדין קדימה
ג. נושה כללי

הגבלת מימוש נכס המשועבד לנושה מובטח כשעסקי החייב מופעלים

לפי סעיף 245 לחוק, אם הורה בית המשפט, במסגרת הצו לפתיחת הליכים, על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי, יוכל הנושה המובטח לממש את הנכס ששועבד לו או לגבש שעבוד צף לגבי הנכס, רק במידה שבית המשפט אישר זאת, לאחר שראה כי אין בנכס המשועבד להבטיח לנושה המובטח הגנה הולמת או שהנכס המשועבד אינו יסייע לשיקומו הכלכלי של התאגיד.

נושה מובטח מחפש את החוב שלו

פידיון הנכס המשועבד לנושה מובטח בידי הנאמן לפי סעיף 247 לחוק

הנאמן רשאי בכל עת לפרוע עבור נושה את החוב המובטח ולפדות את הנכס המשועבד (סעיף 246 לחוק). אם קמה לנושה המובטח זכות למימוש נכס שמשועבד לטובתו ובכוונתו לממש נכס זה, עליו להודיע זאת לנאמן, ובלבד שהגיש תביעת חוב לפני ששלח לנאמן את ההודעה או ביחד עמה. בסמכות הנאמן לפדות את הנכס המשועבד בתוך 14 ימים מיום ההודעה הזו.

אני מתחייב חוזית לכל לקוח הסדרת חובות בדרך הכי מהירה.
כמעט בכל המקרים אני מצליח למחוק חובות ואף לעתים את החובות במלואם!.
בוא לשמוע ממני עכשיו, ללא כל התחייבות, כיצד לצאת לדרך חדשה ומוארת!

הליכי מימוש נכס משועבד שלא בידי הנאמן

סעיף 248 לחוק חדלות פירעון קובע את ההוראות שיחולו במידה שהנאמן לא פדה את הנכס המשועבד בתוך התקופה של 14 ימים:

א. אם שוויו הנכס המשועבד שהגיש הנושה המובטח גבוה משמעותית מערך החוב המובטח – הנכס ימומש בידי הנאמן אך בית המשפט רשאי להורות כי מימוש הנכס המשועבד ייעשה בידי הנושה המובטח עצמו אם זה מוצדק בנסיבות העניין והוגן כלפי שאר הנושים.

במצב שבו שווי הבטוחה של הנושה עולה באופן מובהק על גובה החוב שלו, יש לנושה המובטח ולנושים הכלליים אינטרסים שונים. לנושים הכלליים יש אינטרס שהנכס המובטח יימכר במחיר גבוה ככל שאפשר, שכן ההפרש בין התמורה שהתקבלה בעבור הנכס ובין החוב שהנכס נועד להבטיח את פירעונו, ייכלל בנכסי קופת הנשייה.

ב. אם שוויו הנכס המשועבד שהגיש נושה מובטח אינו גבוה משמעותית מערך החוב המובטח – הנכס ימומש בידי הנושה המובטח. בית המשפט רשאי לקבוע הערכה של שווי הנכס המשועבד, אם לדעתו האומדן שהגיש הנושה אינו סביר או שכלל לא הוגש אומדן.

בסיטואציה הזו, לנושה מובטח ולנושים הכלליים יש אינטרס זהה – מימוש הנכס במחיר גבוה ככל שניתן. לכן במקרה זה הנושה המובטח יהיה רשאי לממש את הנכס בעצמו.