צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד (אדם פרטי) שסך חובותיו גבוה מ-150 אלף ש"ח, למעשה הוא אבן דרך ראשונה בהליך.
סעיף 101 לחוק חדלות פירעון קובע כך:
הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד (אדם פרטי), ייפתחו כאשר לפחות אחד מהתנאים שלהלן מתקיים:
א.
בעת בקשת הבקשה לצו או לפחות 6 חודשים טרם הבקשה, החייב גר בישראל.
ב. בזמן הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים יש לחייב נכסים בישראל או שהוא מנהל עסקים בישראל.

מי רשאי להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון?

מי שרשאים להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים הם:
א
. החייב בעצמו או באמצעות עורך דין חדלות פירעון מטעמו.
ב. נושה (מי שחייבים לו כספים).
ג. היועץ המשפטי לממשלה (כמעט ולא קורה מצב כזה).

מי מוסמך לדון בבקשה לצו לפתיחת הליכים?

יש להבדיל בין בקשת החייב עצמו לקבלת צו לפתיחת הליכים לבין בקשת הנושה או בקשת היועץ המשפטי לממשלה לצו לפתיחת הליכים:
א. בקשת יחיד שסך החובות שלו גבוה מ- 150,000 ש"ח (הסכום מתעדכן מעת לעת) תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים.
ב. בקשת יחיד שסך חובותיו עד 150,000 ש"ח תוגש לרשם ההוצאה לפועל בלשכת ההוצל"פ שנמצאת באזור מגוריו או עסקיו.
ג. בקשת נושה ובקשת היועץ המשפטי לממשלה – יוגשו לבית משפט השלום.

בקשה לצו לפתיחת הליכים המוגשת בידי החייב, נועדה לסייע לחייב למטב את מצבו הכלכלי ולהביא למחיקת חובותיו במידת האפשר. לעומת זאת בקשה לצו לפתיחת הליכים המוגשת בידי נושה – היא בקשה שמעצם טיבה נועדה לפגוע כלכלית בחייב ובחופש שלו. לכן, מאחר שבקשת נושה היא צעד שבאופן ברור יעורר התנגדות אצל החייב, נקבע כי ההכרעה בבקשה תהיה על ידי בית המשפט.

[NEXForms id="23"]

אופן הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליך חדלות פירעון

החייב רשאי להגיש לממונה בקשה לצו לפתיחת הליכים כששני התנאים שלהלן מתקיימים יחדיו:
א
. הוא נמצא בחדלות פירעון או שהצו יסייע למנוע ממנו להיות חדל פירעון.
ב. סך החובות שלו עולה על 150,000 ש"ח.

כאמור, סמכותו של הממונה חלה לגבי חובות העולים על 150,000 ש"ח. עם זאת, כאשר הממונה נתן צו לפתיחת הליכים ובהמשך התגלה כי בפועל סך החובות של היחיד נמוך מ-150,000 ש"ח, ימשיך הממונה בניהול ההליכים ולא יעביר אותם לטיפול ההוצאה לפועל.

מה צריך לצרף לבקשה?

תצהיר על כך שמתקיימים התנאים להגשת הבקשה.
דו"ח מפורט בדבר מצבו הכלכלי (נכסים, הכנסות, הוצאות, חובות\והתחייבויות).
כתב ויתור על סודיות בעניינים שפורטו בחוק.
על הדוח לכלול גם את הפרטים הידועים ליחיד לעניין נכסים, חובות והתחייבויות של בן זוגו ושל הסמוכים על שולחנו.

החלטת הממונה בבקשה

אם החייב עמד בתנאים להגשת הבקשה, הממונה ייתן לצו לפתיחת הליכים בתוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה. אם לא נמצאו פרטים שיסייעו לממונה להגיע להכרעה בבקשה, רשאי הממונה לדרוש את המידע הנוסף הדרוש לו או לזמנו לדיון לפניו, במקרה זה, ההחלטה תינתן בתוך 30 יום ממועד קבלת המידע החסר או ממועד הדיון שהתקיים לפניו.

צו לפתיחת הליכים לבקשת נושה או היועץ המשפטי לממשלה

בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים

נושה (מי שחייבים לו כספים) יוכל גם כן להגיש לבית המשפט בקשה לצו לפתיחת הליכים, אך זאת רק במידה שהחייב נמצא במצב של חדלות פירעון, שלא כמו בבקשת החייב שיכולה להיות מוגשת גם שלא במצב של חדלות פירעון. החייב רשאי להגיב לבקשה בתוך 14 ימים. הנושה שהגיש את הבקשה יוכל להגיש תשובה לתגובה זו בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו התגובה.

אם בית המשפט הורה על דיון בבקשה לצו לפתיחת הליכים במועד מוקדם יותר מהמועדים האמורים, תוגש תגובת החייב עד 48 שעות טרם הדיון, ותשובת הנושה תוגש עד 24 שעות טרם הדיון

נושה של חוב שטרם הגיע מועד פירעונו אינו רשאי להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, אלא בהתקיים אחד מאלה: [סעיף 109 לחוק]:
א. היחיד פועל במטרה להונות את נושיו
ב. היחיד פועל לגריעת נכס מנכסיו במטרה להבריחו מנושיו
ג. היחיד לא יוכל לפרוע את החוב, ובלבד שמועד פירעון החוב חל בתוך 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה

בקשה לביטול הצו לפתיחת הליכים והעברת ההכרעה לבית המשפט

מי נפגע ממתן הצו לפתיחת הליכים, יוכל להגיש בקשה לביטול הצו עם תצהיר, לבית משפט השלום, בתוך 45 יום ממועד פרסום ההודעה על מתן הצו. למרות שהממונה הוא זה שמוסמך לנהל את הליך חדלות הפירעון, בקשה לביטול הצו לא תוגש אליו, היות והיא מצריכה בדרך כלל דיון בסוגיות עובדתיות ומשפטיות ולכן קיים צורך בהכרעה של גורם שיפוטי.

החייב יהיה רשאי להגיב לבקשה לביטול הצו בתוך 10 ימים או בתוך תקופה אחרת שנקבעה על ידי בית המשפט.
לאחר שהוגשה בקשה לביטול הצו לפתיחת הליכים, יחליט בית המשפט אם להתלות את תוקפו של הצו או את תוצאותיו עד להכרעה בבקשה

דיון בבקשה לביטול צו לפתיחת הליכים יתקיים בהקדם האפשרי, ואם החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו או תוצאותיו במעמד צד אחד, עליו לקיים דיון במעמד הצדדים לכל המאוחר בתוך 14 ימים

תוצאות הצו לפתיחת הליכים לחייב

עם מתן הצו לפתיחת הליכים יחולו העניינים הבאים:

א. נכסי קופת הנשייה יעמדו לפירעון חובות העבר של היחיד והוצאות הליכי חדלות הפירעון בלבד
ב.חובות העבר של היחיד ייפרעו מנכסי קופת הנשייה לפי הוראות החוק
ג. יוקפאו כל ההליכים נגד היחיד
ד. ההגבלות יבוטלו
ה. הממונה ינהל את הליכי חדלות הפירעון של החייב
ו. ימונה נאמן ליישום הליכים אלו
ז. לא יינתן צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס
ח. תחל תקופת ביניים עד למתן הצו לשיקום כלכלי

[NEXForms id="26" open_trigger="popup" type="exit" exit_intent="1" width="50" height="80" background="use-form-background" open_animation="fadeInDown" close_animation="fadeOutUp"]

קבלו ייעוץ ראשוני בחינם מעורך דין

השאר פרטים עכשיו, תחוש
הקלה כבר בשיחה הראשונה

*לבעלי חובות החל מ-150 אלף ש"ח בלבד