צו לשיקום כלכלי לחייב שהוא אדם פרטי (יחיד) הוא נדבך חשוב בחוק חדלות פירעון שקובע כי יש לגבש בשלב מוקדם ככל האפשר תוכנית ברורה ומוגדרת לפירעון חובותיו של החייב ומתווה לשיקומו הכלכלי, וכן, את מועד קבלת ההפטר.
תוכנית הפירעון קובעת את גובה התשלומים שעל היחיד לשלם מדי חודש לקופת הנשייה וכן כמה זמן תימשך תקופת התשלומים הזו. אם החייב עמד בתנאים שהוצבו לו בצו לשיקום כלכלי, יהיה החייב זכאי בתום התהליך למחיקת חובותיו. את ההצעה המגובשת לשיקום כלכלי של החייב, יעביר הממונה לבית המשפט אשר יקיים דיון בהצעה.

תוכן הצו לשיקום כלכלי

לאחר שהיה דיון בהצעה של הממונה, בית המשפט ייתן בהקדם צו לחייב הכולל תוכנית לפירעון חובותיו ותוכנית לשיקומו הכלכלי, והנאמן יפעל ליישומו של הצו ויפקח על עמידתו של החייב בתנאים שהוצבו בו.

בתוכן הצו לשיקום כלכלי ייכללו הנושאים הבאים:

א. חובת התשלומים שתחול על החייב.
ב. גובה התשלומים.
ג. תקופת התשלומים, אלא אם בית המשפט הורה על הפטר מיידי.
ד. איזה נכסים ייכללו בנכסי קופת הנשייה.
ה. אופן המימוש של נכסי קופת הנשייה.
ו. בית המשפט רשאי להטיל על החייב הגבלות אם הוא סבור שהן הכרחיות כדי לספק הגנה לנושים או כדי להימנע ממצב בו החייב מהגדיל את חובותיו.
ז. הפנייה לקורסים והשתלמויות בנושא התנהלות כלכלית נכונה.
ח קביעת החובות שלגביהם לא יחול ההפטר.

צו שיקום כלכלי ליחיד בהליכי חדלות פירעון

כיצד נקבע גובה התשלומים בצו לשיקום כלכלי?

פעמים רבות צצות מחלוקות שעיקרן בגובה התשלום החודשי שעל החייב לשלם, ואי שביעות רצון ממשך הזמן שיש לשלמם. קביעת גובה התשלומים תיעשה על פי רוב על בסיס כושר ההשתכרות של החייב לאחר ניכוי הוצאות דמי המחיה.
בית המשפט רשאי להחליט כי גובה התשלומים ייקבע לפי שיעור מסוים מכושר השתכרותו של החייב, אף אם הסכום שיישאר בידי החייב, גבוה מדמי המחיה, אם ראה שיהיה בכך תמריץ להגדיל את הכנסתו.

על מנת למנוע מצב שבו ההכנסה עודפת של החייב תועבר לנושים, ובכך ייפגע המורל של החייב לעבוד יותר, בית המשפט רשאי לקבוע כי גובה התשלומים שישולמו לקופת הנשייה יקבע לפי אחוז מסוים מההכנסה של החייב, ואחוז מסוים מההכנסה בכל חודש, עדיין יישאר בידיו, אף אם הוא גבוה יותר מסכום דמי המחיה.

תקופת התשלומים לפי הצו לשיקום כלכלי

קביעת תקופת התשלומים היא ההכרעה העיקרית בתוכנית הפירעון והשיקום הכלכלי של היחיד, שהרי בתום תקופה זו יופטר מחובותיו ויוכל לצאת לדרך חדשה

ברירת המחדל היא 3 שנים

❕ תקופת התשלומים תהיה 3 שנים ממועד נתינת הצו לשיקום כלכלי

בית המשפט רשאי לקצר את תקופת התשלומים אם התקיימו לגבי החייב נסיבות המצדיקות את הקיצור, כפי שניתן לראות להלן.

שיקום כלכלי

הארכת תקופת התשלומים במסגרת הצו לשיקום כלכלי

בית המשפט רשאי להאריך את תקופת התשלומים מעבר ל-3 שנים, במקרים הבאים:

א. החייב התנהל בדרך לא נאותה בזמן הליכי חדלות הפירעון – נהג בחוסר תום לב, פעל מתוך מטרה לנצל את ההליכים לרעה. לא שיתף פעולה עם הנאמן או עם הממונה, הפר הגבלות שהוטלו עליו.

ב. התנהל בדרך לא נאותה טרם תחילת ההליכים – ביצע פעולות להעדפת נושים, לגריעת נכסים מקופת הנשייה או להברחת נכסים.

ג. יצר חובות המעידים על פגם בהתנהלותו – למשל צבר חובות בשעה שידע או היה אמור לדעת כי אין סיכוי שיוכל לעמוד בהתחייבויות, יצר חובות עקב הזנחה חמורה בניהול ענייניו הכלכליים; יצר חוב שמקורו בפיצויים לנפגעי עבירה.

ד. ניתן לחייב צו לפתיחת הליכים במהלך 7 השנים שלפני תחילת הליכי חדלות הפירעון.

ה. התקיימו נסיבות כלכליות מיוחדות וחריגות שבגללן אין זה צודק לקבוע חובת תשלומים של 3 שנים בלבד.

אם התקיים מקרה אחד או יותר מהמתוארים לעיל רשאי לקבוע לחייב תקופת תשלומים שתהא לא קצובה בזמן.

[NEXForms id="23"]

[NEXForms id="26" open_trigger="popup" type="exit" exit_intent="1" width="50" height="80" background="use-form-background" open_animation="fadeInDown" close_animation="fadeOutUp"]

הכללת נכסי החייב בקופת הנשייה בתקופת התשלומים

כל נכס שיעבור לידי החייב במהלך תקופת התשלומים, ייכלל בנכסים של קופת הנשייה, למעט, נכסים כמו שכר עבודה שעל בסיסו נקבעו שיעור ופרק זמן התשלומים.
בית המשפט רשאי להורות כי נכסים מסויימים ייכללו בקופת הנשייה אף אם יגיעו לידי החייב לאחר שהסתיימה תקופת התשלומים. לפיכך, נכסי החייב שייחשבו כנכסים של קופת הנשייה וישמשו לפירעון חובות העבר, כוללים את נכסי החייב החל מעת מתן הצו לפתיחת הליכים, וגם את הנכסים שיגיעו אליו עד סוף תקופת התשלומים.
חשוב לציין, שישנם מקרים שבהם תיקבע תקופה ארוכה יותר להכללת נכסים שיגיעו לידי החייב בקופת הנשייה, למשל, אם החייב אמור לקבל סכום כסף גדול בעתיד ובית המשפט סבור כי יהיה זה נכון וצודק שסכום זה ישמש לתשלום חובות העבר.

צו שיקום כלכלי לחייב שהוא יחיד

העברת סכומים נוספים או נכסים לידי החייב

הממונה רשאי לאשר לנאמן להשאיר בידי החייב בנוסף לדמי המחיה, סכומים נוספים מתוך הכנסתו השוטפת.
בית המשפט רשאי לאפשר לנאמן להעביר לחייב סכומים או נכסים מתוך נכסי קופת הנשייה לאחר שתינתן לנושים הזדמנות להביע את עמדתם בעניין.

שינוי הצו לשיקום כלכלי

א. הממונה רשאי להסיר זמנית הגבלה שהוטלה לפי הצו.
ב. אם השתנו הנסיבות או התגלו עובדות חדשות, בית המשפט רשאי לבצע שינויים בתוכן הצו ובכלל זה, לקצר את תקופת התשלומים או להאריכה או לתת לחייב הפטר לאלתר.
ג. לבית המשפט ישנה סמכות להורות על הארכת תקופת התשלומים אם החייב אינו עומד בתנאי הצו.

שורה תחתונה

התוכנית לשיקום כלכלי במסגרת הצו, נותנת למעשה לחייב הפטר מחובותיו עם תום תקופת התשלומים. הפטר זה מבוסס על ההנחה שהיחיד יעמוד בחובות שלו לפי הצו ולכן אם אינו עומד בחובות אלה, יהיה מקום להחלטה שיפוטית שתשנה את תקופת התשלומים.