בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחברה מוגשת החל משנת 2019 באופן שונה מבעבר. עד הרגע שבו נחקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הליכים בנוגע לפירוק או הבראה של חברות (תאגידים) היו נפתחים בשני מסלולים נפרדים שהיו בהתאם לשני חוקים נפרדים:
הליכי שיקום כלכלי של חברה – לפי חוק החברות
הליכי פירוק החברה – היו מוסדרים בפקודת החברות.

כיום, הליכי חדלות פירעון של חברה יחלו במסגרת הליך כולל אחד, המעוגן תחת חוק אחד. ההליכים נפתחים עם הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים שבה בית המשפט יחליט האם התאגיד הוא אכן חדל פירעון, קרי, סך חובותיו עולה על סך נכסיו. רק לאחר מכן בית המשפט יקבע מה הדרך הנכונה ביותר עבור התאגיד – האם ללכת לכיוון של שיקום כלכלי לתאגיד או ללכת לכיוון פירוקו וחיסולו.

התנאים לפתיחת הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד

הליכים כלפי תאגיד ייפתחו אם ביום הגשת הבקשה לצו, התאגיד רשום בישראל או מנהל עסקים בישראל או שבבעלותו נמצאים נכסים בישראל.

מי רשאי להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים כלפי תאגיד לפי סעיף 6 לחוק

אלה בלבד יהיו רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לצו לגבי תאגיד:
א
. התאגיד עצמו.
ב. נושה.
ג. היועץ המשפטי לממשלה.

בקשת תאגיד לצו לפתיחת הליכים

לפי סעיף 7 לחוק, נציג מהתאגיד או עורך דין העוסק בחדלות פירעון שנשכר מטעם התאגיד, יוכל להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים במידה שכל התנאים שלהלן מתקיימים יחדיו:

א. התאגיד נמצאת במצב של חדלות פירעון או שהצו יסייע למנוע את חדלות פירעונו הצפויה.
לפיכך, התאגיד יוכל להגיש בקשה לצו גם לפני שהגיע למצב בו סך חובותיו עולה על סך נכסיו, אך זאת בלבד בתנאי שההליכים ימנעו מצב של חדלות פירעון

ב. סך חובותיו של התאגיד עולה על 25,000 ש"ח (הסכום מתעדכן מעת לעת)
התנאי הזה נועד בכדי למנוע מצב בו מושקעים משאבים רבים מצד בית המשפט והצדדים לחוב, שאינם מוצדקים לנוכח סכום החוב הקטן שנדון.

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כלפי תאגיד ותוצאותיו

המסמכים שיצורפו לבקשה לצו לפתיחת הליכים

בקשה לצו לפתיחת הליכים תוגש יחד עם המסמכים הבאים:
א. תצהיר הסתבכות כלכלית –
מדובר בתצהיר המפרט את הנסיבות שהובילו לחדלות פירעונו של התאגיד ומומלץ שיהיה חתום בידי נוטריון.

ב. דו"ח מפורט בדבר נכסי התאגיד וחובותיו – הכולל רשימה של ההליכים המשפטיים המהותיים והליכי הגבייה שהתאגיד צד להם

ג. נסח התאגיד – פרטי כונס הנכסים אם התמנה לתאגיד, פרטי נושאי המשרה, לרבות אלו שסיימו את תפקידם בתאגיד בתוך השנה שלפני יום הגשת הבקשה, דוחות כספיים שנתיים של התאגיד לשנתיים שקדמו לשנת הגשת הבקשה.

[NEXForms id="23"]

בקשה להפעלת תאגיד לצורך שיקומו הכלכלי

התאגיד רשאי במסגרת הבקשה לצו לפתיחת הליכים על כל מסמכיה, לבקש מבית המשפט להורות על הפעלתו לצורך שיקומו הכלכלי. התאגיד יצרף לבקשה הצעה לתוכנית שיקום ראשונית, צפי העלויות הכרוכות במימון התוכנית להפעלת התאגיד במהלך תקופת הקפאת ההליכים ופירוט אמצעי המימון, פרק הזמן שלגביו מבוקשת הפעלת התאגיד.

בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים לפי סעיף 9 לחוק

תנאי מקדמי להגשת הבקשה: חדלות פירעון של התאגיד!

נושה של תאגיד רשאי אף הוא להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, אך זאת רק במידה שהתאגיד נמצא במצב של חדלות פירעון. להבדיל מבקשה המוגשת בידי התאגיד עצמו, אשר יכולה להיות מוגשת גם כאשר ההליכים נדרשים כדי למנוע חדלות פירעון עתידית, נושה יוכל להגיש את הבקשה לצו רק כאשר התאגיד נמצא בחדלות פירעון.

כמו כן, לעומת בקשת תאגיד לצו לפתיחת הליכים, בקשת נושה אינה מותנית בקיומו של רף מינימלי של חובות. הסיבות לכך נעוצות בקושי הקיים בקרב הנושים לבצע הערכה מדוייקת של כלל חובותיו של התאגיד, וכן, הרצון לאפשר לנושים שהם עובדי התאגיד במקרים רבים, לפתוח בהליכי חדלות פירעון גם כאשר מדובר בתאגידים בעלי חובות נמוכים.

העדפת נושה לעניין פירוק התאגיד או שיקומו הכלכלי

במסגרת הבקשה לצו, רשאי נושה לציין את העדפתו לעניין פירוק התאגיד או שיקומו הכלכלי. אם צירף הנושה הצעה בעניין פירוק או שיקום כאמור, יפרט את הנימוקים בצירוף האסמכתאות לכך, ואם הציע להפעיל את התאגיד לצורך שיקומו, יפרט את המתווה הראשוני המוצע לשיקומו הכלכלי של התאגיד.

נושה של חוב שטרם הגיע מועד פירעונו

נושה של חוב שעדיין לא הגיע מועד פירעונו, אינו רשאי להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, אלא אם התקיים אחד מהתנאים שלהלן:

א. התאגיד פועל במטרה להונות את נושיו
ב. התאגיד פועל לגריעת נכס מנכסי התאגיד במטרה להבריחו מנושיו
ג. התאגיד לא יוכל לפרוע את החוב, ובלבד שמועד פירעון החוב חל בתוך 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה

נושה עתידי לא יוכל להגיש בקשה לצו, וזאת בשל הרצון לקבוע נקודת זמן ברורה וודאית לזכאות הנושה לפתוח בהליכים. המטרה העיקרית של הסייגים היא למנוע מהחייב לנצל לרעה את חסימת דרכם של הנושים לבית המשפט

תגובת התאגיד לבקשה ותשובת הנושה

תאגיד יגיש את תגובתו לבקשת הנושה לצו בתוך 14 יום. הנושה שהגיש את הבקשה לצו יכול להגיש את תשובתו לתגובת התאגיד בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו התגובה.
אך אם בית המשפט הורה על קיום דיון בבקשה לצו במועד מוקדם יותר מהמועדים האלה, תוגש תגובת התאגיד עד 48 שעות טרם הדיון.

מה צריך להכיל צו לפתיחת הליכים כלפי תאגיד

בצו יחליט בית המשפט על אחד מאלה:
א.
הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי
ב. פירוקו של התאגיד

החלטת בית המשפט אם להפעיל את התאגיד לצורך שיקומו הכלכלי או להורות על פירוקו שגם יביא לחיסולו, מהווה הצעד הדומיננטי ביותר בהליך חדלות פירעון של חברה שכן ממנו נקבע אופיו של ההליך כולו. לכן, בית המשפט נותן את ההחלטה בד בבד עם מתן הצו לפתיחת הליכים.

תוצאות צו לפתיחת הליכים כלפי תאגיד

לפי סעיף 25 לחוק, ממועד קבלת הצו לפתיחת הליכים, מוסדרים היחסים של התאגיד עם הנושים תחת גוף אחד שקובע את אופן פירעון החובות ואת ההליכים הנדרשים על מנת לפרוע אותם.

א. נכסי קופת הנשייה יעמדו לפירעון חובות העבר של התאגיד ולהוצאות הליכי חדלות הפירעון בלבד
ב. לא ייפרעו חובות העבר של התאגיד מנכסי קופת הנשייה
ג. יוקפאו כל ההליכים (גבייה) נגד התאגיד
ד. בית המשפט ימנה נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון של התאגיד

חברה/תאגיד שניתן בעניינו צו לפתיחת הליכים, תציין לצד שמה בכל מסמך או פרסום מטעמה, את המילים "בשיקום" או "בפירוק" והנאמן יישלח העתק של הצו לרשם החברות או לרשם השותפויות.