קופת הנשייה היא למעשה המקום שאליו מתנקזים כלל נכסי החייב שישמשו לפירעון החובות שלו על ידי הנושים בהליכי חדלות הפירעון.

מה נכלל בתוך קופת הנשייה?

קופה של תאגיד:

בהליכי חדלות פירעון שמסתיימים בחיסול של התאגיד – כל נכס של התאגיד במועד הצו לפתיחת הליכים וכל נכס שיועבר אליו עד למועד החיסול.
בהליכי חדלות פירעון שמסתיימים בתוכנית לשיקום כלכלי לתאגיד- נכסי קופת הנשייה יוגדרו בהתאם להוראות התוכנית לשיקום כלכלי.

קופה של יחיד

לגבי חייב שהוא יחיד (אדם פרטי) – כל נכס של היחיד שהיה ברשותו בעת מתן הצו לפתיחת הליכים, כל נכס שיועבר לרשותו עד מועד מתן הצו לשיקום כלכלי, וכל נכס אחר הנכלל בנכסי הקופה בהתאם לצו.

נכסי קופת הנשייה

נכסי יחיד שאינם נכללים בקופת הנשייה

נכסים המשמשים לצורכי מחייתו הבסיסיים של החייב כגון: מצרכי מזון, בגדים או נכסים אחרים המשמשים לייצור פרנסה, או כאלה שהתמורה הצפויה ממכירתם אינה מצדיקה את הפגיעה שתיגרם לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו. העיקרון המנחה הוא שמירת כבודו של החייב והבטחת צורכי מחייתו בהווה ובעתיד.

נכס שנתפס בהליך גבייה שטרם הושלם – לפי סעיף 218 לחוק

נתפס נכס של החייב במסגרת הליך גבייה ובעת מתן הצו לפתיחת הליכים עדיין לא התקבלה בידי הנושה מלוא התמורה בעד מכירתו, יחולו הוראות אלה:

(1) אם הנכס טרם נמכר – ייכלל הנכס בנכסי הקופה וההוצאות שהוצאו לתפיסתו ומכירתו יהיו שעבוד ראשון על הנכס;

(2) אם הנכס נמכר – תיכלל התמורה שהתקבלה ממכירתו, לאחר ניכוי ההוצאות שהוצאו לתפיסתו ולמכירתו, בנכסי קופת הנשייה.