תקופת הביניים בהליכי חדלות פירעון היא פרק הזמן שמתחיל ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים ועד לקבלת הצו לשיקום כלכלי. בפרק זמן זה לא קיימת עדיין תוכנית כלכלית שתתווה את דרך השיקום ואופן ניהול נכסיו של החייב. לכן, יש צורך בקביעת הגבלות שימנעו את שיבוש ההליכים או צבירתם של חובות נוספים שיחריפו את מצבו של החייב מעבר למצבו הקריטי ממילא.

כמו כן, בתקופה הזו על הנאמן לבחון את מצבו הכלכלי של היחיד ואת הנסיבות שהובילו אותו למצב של חדלות פירעון, ועל בסיס הממצאים שיועברו על ידי הנאמן אל הממונה, תגובש הצעה מפורטת לתוכנית כלכלית.

תקופת הביניים

תרשים ציר הזמן של הליך חדלות פירעון

הטלת הגבלות בתקופת הביניים לפי סעיף 142 לחוק

סעיף 142 לחוק חדלות פירעון קובע כי בתקופת הביניים יחולו על היחיד ההגבלות הבאות:

א. עיכוב יציאתו של היחיד מהארץ והגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי.
ב. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד.
ג. הגבלה מלהקים תאגיד חדש (הקמת חברה), אם מצא הנאמן כי קיים חשש לפגיעה בנושים או בצד שלישי.
ד. הגבלת שימוש בכרטיס חיוב (אשראי), למעט כספומט.
חשוב לציין כי לממונה על ההליכים יש סמכות לבטל מגבלות שהטיל, לפי שיקול דעתו

בדיקת מצבו הכלכלי של החייב בתקופת הביניים

במהלך תקופת הביניים הנאמן יבצע בדיקה של מצבו הכלכלי של החייב ויחקור את הנסיבות שהובילו למצב של חדלות פירעון, לשם כך נקבעו הוראות המסדירות את אופן הבדיקה, דרכי איסוף המידע בידי הנאמן ומידת שיתוף הפעולה של החייב עם הנאמן במהלך הבדיקה.

בסיומה של תקופת הבדיקה, ולא יאוחר מ-9 חודשים ממועד מינוי הנאמן, יגיש הנאמן לממונה דוח אודות ממצאי הבדיקה. הממונה יגיש לבית המשפט בתוך 60 יום את הדו"ח וכן הצעת תוכנית לשיקומו הכלכלי של החייב.
עורך דין חדלות פירעון של החייב או החייב עצמו במידה שאינו מיוצג, ילמדו את התוכנית ואם מסיבה כלשהי חשים כי נגרם בה אי צדק, יוכלו להגיש ערעור על ההחלטה.

תשלום דמי מחיה והפעלת עסקו של החייב בתקופת הביניים

לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים, יקבע הממונה דמי מחיה שיוקצו לחייב מעת לעת בתקופת הביניים מהכנסתו השוטפת. כמו כן, הממונה רשאי לקבוע שכל הכנסתו השוטפת או חלקה, לא תהיה חלק מנכסי קופת הנשייה וכי החייב ישאיר בידיו את דמי המחיה ויעביר לנאמן את היתרה בתשלומים עתיים. על מנת שהחייב לא יישאר ללא אמצעי מחיה בתקופת הביניים, יוקצה לחייב סכום שנועד לצורכי מחייתו וכן לצורכי מחיית התלויים בו.

הממונה בהסכמת החייב יורה על הפעלת עסקו בתקופת הביניים, אם שוכנע שהפעלה זו תסייע בשיקומו הכלכלי של החייב או תסייע בהשאת שיעור החוב לנושיו. העיקרון שעומד מאחורי כך עולה בקנה אחד עם תכלית החקיקה של חוק חדלות פירעון, מאחר שבסיוע בהפעלת עסק השייך לחייב ישנה חשיבות כלכלית וחברתית עבורו.

קבלו ייעוץ ראשוני בחינם מעורך דין

השאר פרטים עכשיו, תחוש
הקלה כבר בשיחה הראשונה

*לבעלי חובות החל מ-150 אלף ש"ח בלבד