אסיפת נושים

מה זה אסיפת נושים? אסיפת נושים היא התכנסות שאליה מוזמנים נושים של חייב בהליך חדלות פירעון, על מנת לדון בדרכים למימוש החובות או העלאת הצעות להסדר נושים. בתי המשפט, הממונה והנאמן מגלים התחשבות ככל האפשר בעמדת הנושים בעת קבלת החלטות הנוגעות להליך.

עמדת הנושים המובטחים באסיפה

על פי רוב, הנושים המובטחים מסוגלים לייצג את ענייניהם, אך לנושים הלא מובטחים קיימת במקרים רבים בעיית נציג, זאת עקב הפיזור של נושים אלה והעניין הכלכלי הקטן שיש להם בעצם ההשתתפות בהליכים מתוך תחושה של אובדן זמן לריק.
לכן, נקבע כי עמדת הנושים הלא מובטחים תיקבע באסיפת הנושים וועדת הנושים, ובמקרה שתתגלע סתירה ביניהם, עמדת האסיפה היא אשר תקבע.

אסיפת נושים
אסיפה של נושים

כינוס של אסיפת נושים

הנאמן רשאי לכנס אסיפה של הנושים בכל עת כדי לשמוע את עמדתם. כמו כן, הנאמן חייב לכנס אסיפת נושים, אם הורה זאת בית המשפט או הממונה או לפי בקשת ועדת הנושים או לפי בקשת הנושים שמחזיקים יחד ברבע לפחות מערך תביעות החוב, כדי לדווח לאסיפה על פעולותיו או לשמוע את עמדת הנושים.

 

אסיפת נושים ראשונה בחדלות פירעון של תאגיד

בהליכי חדלות פירעון של תאגיד חייב הנאמן לכנס אסיפה ראשונה של הנושים בתוך 30 ימים מיום מתן הצו לפתיחת הליכים או במועד אחר שיורה בית המשפט, אלא אם החליט בית המשפט או הממונה כי בנסיבות העניין אין בכך משום תועלת לניהול ההליכים.

אסיפת נושים בהליכי חדלות פירעון של יחיד

לפי סעיף 261 לחוק חדלות פירעון, בהליכי חדלות פירעון של יחיד (אדם פרטי), הנאמן יהיה רשאי בלבד (לא חייב) לכנס אסיפה ראשונה אם הוא מצא כי יהיה בכך כדי להועיל להליכים.

הצבעת הנושים

זכות ההצבעה באסיפה ניתנת לנושים שאינם מובטחים שהגישו תביעות חוב. על הנושים לעשות שימוש בזכות ההצבעה בתום לב ובדרך מקובלת ולהימנע מניצול לרעה של כוחם.

במידה שנושה כלשהו ציין בתביעתו סכום הגבוה מסכום החוב האמיתי שבו הוא נושה בפועל, וכי הסכום שאותו תבע נקבע מתוך כוונה להשפיע לרעה על זכות ההצבעה שלו, רשאי הנאמן לבחון את התביעה לשם קביעת זכות ההצבעה של אותו נושה.

החלטה באסיפה

לפי סעיף 262 לחוק, ההחלטה באסיפת הנושים תתקבל בידי המצביעים באסיפה המחזיקים יחד ברוב ערך תביעות החוב.

מינוי ועדת נושים על ידי בית המשפט

בית המשפט רשאי למנות ועדת נושים שתייצג את עמדת הנושים שהם לא מובטחים שתפעל לקידום עניינם . בועדה יהיו נושים או מי מטעמם שמספרם לא יעלה על חמישה.

שמיעת עמדת ועדת הנושים

לפי סעיף 264 לחוק, ועדת הנושים רשאית להציג את עמדתה לפני הנאמן, בית המשפט והממונה בכל עניין במסגרת הליכי חדלות הפירעון, בנושאים כגון:
– תביעה או התגוננות בהליך משפטי בשם החייב
– העסקת אדם שיסייע לנאמן בניהול ההליכים
– שעבוד נכס נכסי קופת הנשייה
– נטילת אשראי חדש
– פשרה עם נושה או חייב של החייב בנוגע לחוב שיש לו השפעה מהותית על היקף נכסי קופת הנשייה,
– פירעון חוב לנושים מסוג מסוים
– כל עניין שבית המשפט החליט עליו.

בכל עניין שבו יש לתת לועדת הנושים הזדמנות להשמיע את עמדתה, תינתן הזדמנות גם לנושים המובטחים להשמיע את עמדתם.