כל מה שצריך לדעת על פירוק חברה [ מעודכן 2020]

5
(2)
פירוק חברה

פירוק חברה הוא הליך דומה מאוד להליך פשיטת רגל הנהוג כלפי אנשים פרטיים. במדריך שלפניכם מובא החומר העדכני ביותר בהתאם לרפורמה החדשה. הפירוק יכול להיעשות באמצעות 2 דרכים:
א. פירוק מרצון – ביוזמת החברה עצמה.
ב. פירוק בידי בית המשפט

חברה יכולה לגרום לפירוקה בעילה שנובעת מחדלות פירעון שלה או עקב סיבה אחרת שאינה חדלות פירעון כגון: חוסר כדאיות כלכלית, סכסוך בין השותפים ועוד.

א. פירוק מרצון

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך שנועד להביא לפירוקה של חברה מרצונה, קרי, מבלי שבית המשפט יתערב בהליך.
יש להבחין בין 2 סוגים של פירוק מרצון:
פירוק רגיל – מבוצע בידי בעלי המניות ולאחר שהדירקטורים חתמו “תצהיר כושר פירעון” מאומת בידי עורך דין, המהווה הצהרה כי החברה מסוגלת לפרוע את חובותיה בתוך שנה.
פירוק מזורז – של חברה לא פעילה נטולת נכסים ולא קיימים הליכים המתנהלים נגדה.

פרוצדורה כללית של הליך פירוק מרצון

  1. בעלי המניות בחברה חותמים על תצהיר כושר פירעון.
  2. בתוך 90 יום ממועד החתימה על התצהיר יש צורך לקיים אסיפה כללית ולקבל החלטה על פירוק מרצון ועל מינוי נאמן ליישום הליכי הפירוק, כל אדם יכול להתמנות לתפקיד הנאמן.
  3. להגיש את המסמכים שלהלן, לרשם החברות שבמשרד המשפטים. השירות אינו כרוך בתשלום.

רשימת מסמכים נדרשים

יש להגיש הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן שתכיל:

  • פרטי הנאמן
  • מועד קבלת ההחלטה בדבר הפירוק
  • הודעת הנאמן לנושים על החלטת הפירוק
  • מכתב הסכמה חתום של הנאמן לכהן בתפקיד.

משך הטיפול בבקשה אורך כ-30 יום ועם אישור הבקשה סטטוס החברה משתנה ל”בפירוק מרצון”.

תוצאותיו של הליך פירוק חברה מרצון

לאחר שהתחיל שלב הפירוק מרצון, החברה תפסיק לנהל את עסקיה, אלא אם כן הניהול יביא לייעול הליך הפירוק. בתוך 21 יום ממועד קבלת ההחלטה על פירוק מרצון, יודיע על כך הנאמן (שמונה לביצוע הפירוק על ידי האסיפה הכללית), לנושים וכן לרשם החברות. במידה שהרשם סבור כי התקיימו התנאים להחלטת החברה על פירוק מרצון, ירשום על כך הערה ברשם החברות ותפורסם בעניין זה הודעה לציבור.

תפקיד הנאמן בפירוק מרצון

הנאמן מכריע בתביעות חוב ופועל לכינוס נכסי קופת הפירוק וניהולם. לאחר מכן, דואג לביצוע תשלום של חובות החברה וחלוקת היתרה בין בעלי המניות. לנאמן יועברו הסמכויות המוקנות למנכ”ל ולדירקטוריון, ככל שהאסיפה הכללית הביעה הסכמה לכך.

עם סיום תפקידו, הנאמן יערוך דוח מסכם על פעילותו ויכנס אסיפה כללית. הזמנה לאסיפה כללית תימסר חודש לפחות לפני הכינוס.
תפקידו של הנאמן יגיע לסיומו במועד חיסול התאגיד.

סיום הליך הפירוק וחיסול החברה

הנאמן ישלח לרשם הודעה על השלמת הפירוק בתוך 7 ימים ממועד הכינוס של האסיפה. אם לא נותרו לחברה חובות לרשם עקב אגרות ותשלומים, יירשם חיסול החברה והחל מרגע החיסול תיחשב החברה למחוסלת.

ביטול של הליך פירוק מרצון

האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטה המבטלת את הפירוק מרצון, במידה שהדירקטורים הצהירו כי החברה מסוגלת לפרוע את חובותיה במועדם.

פירוק בידי בית המשפט של חברה שהחליטה על פירוק מרצון

הליכי פירוק מרצון אינם מונעים מזכותו של בעל מניה להגיש בקשה לפירוק החברה בידי בית המשפט. אם קיבל בית המשפט את הבקשה ונתן צו פירוק, יורה על סיום הליכי הפירוק מרצון ומכאן ההליכים יימשכו בבית המשפט המחוזי.

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז

פירוק מרצון בהליך מזורז

חברה רשאית לקבל החלטה על פירוקה מרצון בהליך מזורז, ובלבד שהתקיימו התנאים הללו:

א. החברה אינה פעילה – אין לה נכסים, אין לה חובות, אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים
ב. ההזמנה לאסיפה נמסרה לבעלי המניות 21 ימים לפחות לפני מועד כינוסה
ג. בסדר יומה של האסיפה הכללית נכללה הצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז
ד. ההחלטה התקבלה בהסכמת כל בעלי המניות המשתתפים באסיפה.

הגשת בקשת פירוק לרשם החברות

חברה לא פעילה שהחלטה על פירוקה מרצון בהליך מזורז, תגיש לרשם החברות בקשה בתוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה בדבר הפירוק. לבקשה יצורף תצהיר חתום בידי הדירקטורים, המעיד על כך שהחברה נטולת כל פעילות.

📝 הגשת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז

חיסול החברה

אם התקיימו התנאים להגשת הבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז, תפורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים הודעה על הגשת הבקשה בידי החברה, שבה יצוין שניתן להגיש התנגדויות בתוך 90 ימים ממועד הפרסום. כמו כן, הרשם ירשום הערה על פירוק מרצון בהליך מזורז של החברה.

התנגדות לחיסול החברה

אם הוגשה התנגדות לחיסול החברה בתוך 90 ימים ממועד החיסול או אם מצא הרשם במהלך התקופה להגשת ההתנגדויות כי לא מתקיים תנאי מהתנאים הנדרשים לפירוק החברה בהליך מזורז, יודיע לחברה על הפסקת הליכי הפירוק.
אם לא הוגשה התנגדות בתוך התקופה האמורה, ירשום הרשם בתוך 10 ימי עבודה מהמועד האחרון להגשת התנגדויות, את חיסול החברה והחל ממועד הרישום תיחשב החברה למחוסלת.

ביטול החיסול

כל אדם המעוניין בדבר רשאי להגיש בתוך שנתיים ממועד החיסול בקשה לבית המשפט לצו המורה על ביטול החיסול. ביהמ”ש רשאי יהיה לאשר הגשת בקשה במועד מאוחר יותר אם מצא לנכון. מי שלבקשתו ניתן צו לביטול החיסול ימציא לרשם החברות העתק מאושר של הצו בתוך 7 ימים מיום שניתן.

ב. פירוק חברה על ידי בית המשפט

פירוק חברה בידי בית המשפט

חברה שבעלי התפקידים והחברים בה, החליטו על פירוקה על ידי בית המשפט, תגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי שנמצא באזור שבו החברה רשומה או שבו נמצאים נכסיה או עסקיה העיקריים.
סעיף 342 לחוק החברות קובע מהן העילות שלפיהן יחליט בית המשפט המחוזי על פירוקה של החברה:

צו לפירוק חברה

אם בית המשפט נוכח כי מתקיימת אחת העילות לפירוק החברה, ייתן צו פירוק לגביה. לאחר מתן צו הפירוק כל ההליכים נגד החברה יוקפאו כמפורט בהוראות חוק חדלות פירעון.

העילות לפירוק חברה על ידי בית המשפט

א. החברה קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפורק בידי בית המשפט.
איזה החלטה נחשבת למיוחדת?
1. ההחלטה התקבלה באסיפה כללית ברוב של 3/4 מקולות בעלי המניות שהשתתפו בהצבעה.
2. ההזמנה לאסיפה נמסרה 21 ימים לפני מועד כינוסה, או בהסכמת בעלי המניות – במועד סמוך יותר לכינוסה
3. בסדר יומה של האסיפה הכללית נכללה הצעה בדבר פירוק החברה בידי בית המשפט

ב. חוסר פעילות – החברה לא התחילה בעסקיה בתוך שנה לאחר שמהיום שבו התאגדה או שהחברה חדלה מפעילות משך שנה אחת לפחות.

ג. עילת סל – בית המשפט מצא שיהיה זה צודק והוגן לפרק את החברה כאשר קיים סכסוך בין בעלי המניות או כאשר החברה נקלעה למבוי סתום.

ד. החברה לא שילמה עיצומים כספיים שהוטלו עליה על ידי רשם החברות ובתוך 3 שנים הוטל עיצום כספי נוסף שאף הוא לא שולם על ידה במועד

אולי זה יעניין אותך גם:

מי רשאי לבקש פירוק חברה בידי בית המשפט?

מי שרשאי להגיש בקשה לצו לפירוק חברה בידי בית המשפט:
א. החברה עצמה
ב. בעל מניה בחברה
ג. היועץ המשפטי לממשלה
ד. רשם החברות – רק בעילה של אי תשלום עיצומים כספיים

סמכויות בית המשפט בהליכי פירוק חברה

בהליכי פירוק בית המשפט סמכויות מסוימות הנתונות לו לפי חוק חדלות פירעון ובכלל זה סמכויות חקירה, תפיסת נכסים, צו עיכוב יציאה מן הארץ, מעצר, הטלת סנקציות

מינוי נאמן לביצוע הפירוק בפועל

עם מתן צו הפירוק, ימונה על ידי בית המשפט נאמן על מנת לבצע את הליכי הפירוק של החברה. הנאמן יכריע בתביעות החוב ויפעל לניהולם וכינוסם של נכסי קופת הפירוק, כמו כן, הנאמן ישלם את התחייבויות החברה ויפעל לחלוקת היתרה בין בעלי המניות.

לאחר שהושלם כינוס הנכסים של החברה והליך מימוש הנכסים, ישלם הנאמן את:
א. הוצאות הליכי הפירוק לרבות אגרות ושכר טרחתו
ב. חובות קיימים של החברה לנושים, שתביעות החוב שהגישו אושרו על ידו

נכסים שנשארו בקופת הפירוק לאחר תשלום ההוצאות שהיו כרוכות בהליך הפירוק ולאחר תשלום חובות החברה לנושים, יחולקו בין בעלי המניות בחברה לפי זכויותיהם בחברה. הנאמן יהיה רשאי לאחר אישור בית המשפט, לשלם כספים שהצטברו בקופת הפירוק לנושים או לבעלי המניות, גם לפני השלמת כינוס הנכסים ומימושם, אם אין בכך פגיעה בביצועו התקין של הליך הפירוק.
לאחר שהנאמן סיים לבצע את תפקידו, הוא יגיש לבית המשפט ולבעלי המניות דוח מסכם על פעילותו.

ביטול צו פירוק חברה על ידי בית המשפט

בית המשפט רשאי בכל עת לאחר מתן צו הפירוק להורות על ביטול צו הפירוק אם מצא כי אין הצדקה בנסיבות העניין להמשיך בהליכי פירוק החברה. בכדי לא להגיע למצב של פגיעה בנושים שעיקולים שהטילו ערב הפירוק בוטלו עם מתן צו הפירוק, בית המשפט יהיה רשאי לבצע השהיה של ביטול צו הפירוק על מנת לאפשר להטיל מחדש של העיקולים

סיום הליך הפירוק וחיסול החברה

לאחר שהושלם הליך הפירוק, בית המשפט יוציא צו חיסול שלאחריו תיחשב החברה למחוסלת. הנאמן ישלח העתק מצו החיסול לרשם החברות, אשר ירשום את דבר החיסול, ולאחר הרישום יורה בית המשפט על סיום כהונתו של הנאמן.

בקשה לביטול חיסול החברה

כל אדם רשאי להגיש בקשה לבית המשפט שנתן את צו החיסול, לביטולו של הצו. על הבקשה להיות מוגשת בתוך שנתיים ממועד מתן צו החיסול ובית המשפט יחליט לפי שיקול דעתו האם לבטל את צו החיסול שניתן על ידו. במקרים חריגים רשאי בית המשפט להתיר הגשת בקשה לביטול החיסול גם במועד מאוחר יותר. על מי שלבקשתו ניתן צו לביטול החיסול להמציא לרשם החברות העתק מאושר של הצו בתוך 7 ימים מיום שניתן

צריכים יעוץ או ליווי משפטי מעורך דין פירוק חברה בהליכי חדלות הפירעון של החברה שלכם? הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר ונשמח מאוד לסייע לכם!

כיצד המאמר תרם לך?

לחץ על כוכב על מנת להצביע

2

היה הראשון לדרג את המאמר

אם המידע שלעיל תרם לך...

שתף את חבריך!

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא הועיל עבורך!

תן לנו לשפר את הפוסט הזה!

ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

השאר תגובה