ייפוי כוח מתמשך

 

כל אדם בגיר שהנו כשיר, רשאי למנות אדם כלשהו בייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים מסוימים ולייצג אותו בעניינים אלה בהתאם למה שנכתב במסמך ייפוי הכוח.
מדובר בהליך משפטי חדש יחסית שנכנס לתוקפו בשנת 2017 עקב הצורך הגובר של ציבור רחב שביקש להסדיר את ענייניו במקרה של אי יכולת לתפקד כראוי במהלך החיים כתוצאה מפגיעה.
ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים של הממנה (מי שמעניק את ייפוי הכוח), או בענייני רכושו. מדובר בהליך משפטי חדש שדומה מאוד במהותו לצוואה, אלא שמדובר כאן ב"צוואה" המכילה הוראות לביצוע בזמן היותו של הממנה (מייפה הכוח) בעודו חי.

מי רשאי להתמנות למיופה כוח מתמשך?

חוק האפוטרופסות קובע כי כל אדם שמתקיימים בו כל התנאים שלהלן יחדיו במצטבר, רשאי להתמנות למיופה כוח.
(1)   גילו לפחות 18 שנים;
(2)   לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו;
(3)   לגבי מיופה כוח לענייני רכוש – בעת החתימה על ייפוי הכוח:
(4)   הוא לא הוכרז פושט רגל, ולא ניתן לו הפטר;
(5)   הוא אינו מוגדר לקוח מוגבל חמור בבנק.
(6)   הוא אינו נותן למייפה הכוח טיפולים רפואיים, טיפולים סוציאלים, טיפול סיעודי או שיקומי, תמורת תשלום, באופן ישיר או עקיף;
(7)   המיופה אינו מספק לממנה מגורים תמורת כסף, במישרין או בעקיפין, אלא אם כן הוא קרוב של הממנה;
(8)   הוא אינו עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך אלא אם כן הוא קרובו של הממנה.

ייפוי כוח מתמשך במשותף

לעתים מחליט הממנה למנות יותר מאדם אחד שינהל את ענייניו במסגרת אותו ייפוי הכוח. דבר זה עלול ליצור לעתים התנגשויות בין אותם הממונים (האפוטרופסים). לכן, החוק מעניק פתרונות למצב זה וקובע כי האפוטרופסים חייבים לפעול ביניהם בהסכמה; במקרה של חילוקי דעות, המחלוקת תועבר לבית המשפט אשר יכריע בעניין. במקרה שהעניין אינו סובל דיחוי יהיה רשאי כל אחד מהאפוטרופסים לפעול על דעת עצמו;

אם אחד ממיופי הכוח פרש, לפרק זמן מסוים או לתמיד, ימשיכו יתר האפוטרופסים האחרים לפעול לפי ההוראות שנכתבו במסמך ייפוי הכוח.

החלפת מיופה כוח

הממנה רשאי לציין בעת עריכת ייפוי הכוח מיופה כוח שיהיה מחליף שיבוא במקומו של מיופה כוח שפרש או שפרק הזמן שהוקצב לו פקע; לאחר פקיעת המינוי של מיופה הכוח, יבוא המחליף כמיופה הכוח במקומו.

יצירת קשר לגבי עריכת ייפוי כוח מתמשך

הסמכויות של מיופה הכוח

האפוטרופוס (מיופה הכוח) מוסמך לקבל בשם הממנה שייפה את כוחו כל החלטה בקשר לעניינים שהוזכרו בייפוי הכוח, חוץ מפעולה שלפי מהותה או לפי החוק יש לבצע אותה באופן אישי, וכן רשאי הוא לקבל מידע שמי שייפה את כוחו רשאי לקבל בקשר לעניינים שהוזכרו בייפוי הכוח, אך כל זה בהתאם להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח.
על מנת למנוע ניצול לרעה של כוחו של מיופה הכוח מול הממנה בעת קרות מקרה שצויין במסמך ייפוי הכוח, המחוקק העניק הגנות רבות.

למיופה כוח לא קיימת סמכות לבצע בשם מי שמינה אותו את הפעולות האלה:

(1)   המרה לדת אחרת;
(2)   למסור ילד לאימוץ;
(3)   להצביע בבחירות במקומו;
(4)   להחליט בעניין הפסקת טיפול רפואי רציף או מניעת טיפול רפואי,
(5)   לערוך צוואה;
(6)   להעניק תרומות או מתנות או הלוואות לאדם או לגוף שצויין מפורשות בשמו ובסכום המדוייק שהוזכר, ובכל מקרה עד 100 אלף ש"ח אף אם הממנה ציין סכום גבוה יותר.
(7)  ביצוע עסקאות שהשווי הכולל שלהן עולה על 500,000 ש"ח;
(8)  לצרף את הממנה לתוכניות פנסיה.
(9)  להסכים על בדיקה פסיכיאטרית או טיפול או אשפוז פסיכיאטרי, אלא אם כן הממנה ציין שהוא מסכים לטיפול מעין זה בנוכחות פסיכיאטר במעמד החתימה על ייפוי הכוח שהסביר לממנה את מהות ההסכמה.
(10)   לבצע העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;
(11)   לעשות עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה של עד חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר, לא חלות עליה;
(12)   למשוך כספים מקופת גמל, להעביר את הכספים למישהו אחר, לשעבד אותם או לעקל אותם.

עו"ד ליאור אבן עזרא

מוסמך עריכת ייפוי כוח מתמשך מטעם משרד המשפטים.
מחבר המדריך המלא לייפוי כוח מתמשך.

עקבו אחריי ברשתות החברתיות:

החובות המוטלות על מיופה הכוח

מיופה כוח מחוייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ומבלי להתרשל בשמירה על ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו הפרטיים שלו. אם מדובר בבעל מקצוע שהתמנה למיופה כוח, עליו להפעיל את כישוריו באותה המידה שהיה נוהג לו היה זה לקוח שלו.

דרכי פעולתו של מיופה כוח

במילוי התפקיד והפעלת הסמכויות שניתנו לו יפעל מיופה הכוח על בסיס העקרונות הללו:

(1)   מיופה הכוח מחויב לשמור על כבודו של הממנה, ולהימנע מצעדים שיגבילו את זכויותיו וחירותו
(2)   לשמור על פרטיותו של הממנה;
(3)  על מיופה הכוח להסביר לממנה מהם תפקידיו וסמכויותיו כמיופה כוח, בשפה פשוטה בדרך שיוכל להבין זאת בקלות.
(4)   על מיופה הכוח להעביר לממנה כל מידע שברשותו הקשור לענייניו האישיים של הממנה בשפה המובנת לו, וינגיש לו כל אינפורמציה הקשורה לענייניו או שנדרשת בכדי להחליט בעניינים הנוגעים אליו
(5)  לעודד את הממנה לקבל החלטות בכוחות עצמו ככל שהדבר אפשרי.
(6)  לשמור על ערכי הממנה מבחינה תרבותיים ודתית וכן לסייע לממנה במעורבות בחיי הקהילה, ובפעילות הקשורה לכך.
(7)   מיופה הכוח יעשה כל מאמץ עבור הממנה לשימרת קשריו עם בני משפחתו וחבריו.
(8)   להתייעץ, לפי הצורך, עם אנשי מקצוע בתחומם, קרובי המשפחה וחבריו של הממנה וייעזר בהם למען קידום העניינים של הממנה.
(9) יפעל תוך התחשבות בבמצבים המשתנים ובמידת הבנתו של הממנה, ישמע את דעתו, יתייעץ איתו, יתחשב ברצונותיו ויעודד אותו לקבל החלטות ולנהל את ענייניו בעצמו ככל שהממנה יהיה מסוגל לכך.

  פנו אלינו היום לקבלת ייעוץ


   

  דרכי קבלת החלטות בעניינו של הממנה

  מיופה הכוח ישמע את דעתו של הממנה, ישתפו בכל עניין והחלטה הקשורים אליו ויתייעץ עמו בעניין, אם ניתן לשמוע את דעתו; לשם כך, ימסור מיופה הכוח לממנה את המידע הנדרש כגון מהות העניין, החלופות האפשריות, יציג בפניו את היתרונות והחסרונות וימליץ בפניו על האפשרות שהכי נכונה לו.

  חשוב לציין דגשים:

  (1)   במידה שהממנה העניק הנחיות מקדימות בעניין כלשהו – על מיופה הוח לפעול לפי אותן ההנחיות המקדימות.
  (2)   אם לא ניתנו הנחיות מקדימות – מיופה הכוח ינהג לפי רצון הממנה, ככל שאפשרי לברר מהי דעתו.
  (3)   אם מסיבה כלשהי זה לא אפשרי לברר מהי דעתו של הממנה – על מיופה הכוח לנהוג בהתאם לרצונו של הממנה כפי שהיה מסוגל להבין בעבר או כפי שניתן להסיק מהכתוב מייפוי הכוח המתמשך או מהתנהגותו בעבר ותוך התחשבות מלאה בהשקפת העולם ואורח החיים של הממנה שנהג בהם בעברו.
  (4)  אם לא אפשרי לדעת מהו רצון הממנה – על מיופה הכוח לפעול לפי הדרך שנראית לו הטובה ביותר.
  (5)  בכל מקרה בו מתעורר עניין אישי מהותי כמו עניין רפואי למשל, מיופה הכוח לא יפעל בניגוד לרצונו של הממנה אם הוא מביע התנגדות לכך;
  (6)  מיופה הכוח יהיה רשאי לפנות לבית המשפט שיכריע בצו מתן הוראות.

  הגנה על צד שלישי

  על פעולה שבוצעה מבלי שניתה הרשאה מקדימה של הממנה או תוך חריגה מהכתוב בייפוי הכוח המתמשך כלפי צד שלישי, בית המשפט יהיה רשאי לאשר את הפעולה בדיעבד אם הממנה הביעה הסכמה לכך.

  שכר מיופה כוח והוצאותיו

  מיופה כוח זכאי לקבל שכר בעד ביצוע תפקידיו מתוך נכסי הממנה, אם נקבע כך בייפוי הכוח. כמו כן, מיופה כוח יהיה רשאי לנכות מהנכסים של הממנה את ההוצאות שהיו כרוכות בהפעלת סמכויותיו שנכתבו במסמך ייפוי הכוח המתמשך.

  אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך

  (א)  ייפוי כוח מתמשך יערך בכתב לפי טופס שקבוע בתקנות.

  (ב) במסמך יש לפרט את העניינים שבהם ניתנה הסמכה למיופה הכוח לפעול בשם הממנה,כמו כן, הממנה יוכל לציין בייפוי הכוח הנחיות הנוגעות לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח ומועדי פקיעתו.

  (ג)  בייפוי כוח מתמשך יציין הממנה באופן ברור אם למיופה הכוח ישנה סמכות לפעול בשמו בענייני רפואה.

  שימו לב: אם מינה אדם מיופה כוח לטפל בענייניו האישיים ולא ציין הסתייגות מטיפולים בריאותיים, יחול ייפוי הכוח המתמשך גם על עניינים אלה.

   

  (ד)  הממנה יחתום על ייפוי הכוח כי הוא הבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, תכליתו ותוצאותיו וכי ייפוי הכוח ניתן מתוך הסכמה חופשית ומרצון, ללא הפעלת לחץ או השפעה לא הוגנת וללא ניצול מצוקה או חולשה.

  (ה)   בייפוי כוח מתמשך יכול הממנה לקבוע כי אדם אחד או יותר שיהיה על מיופה הכוח ליידע אותם בדבר כוונתו להודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסה לתוקף של ייפוי הכוח; הממנה יהיה רשאי לקבוע אדם נוסף שיהיה על מיופה הכוח ליידע, אם מסיבה כלשהי לא יהיה אפשרי למסור את ההודעה לאותו אדם שבחר.

  (ו)  בייפוי כוח מתמשך על הממנה לציין גורם שיהיה על מיופה הכוח לדווח לו על החלטות ופעולות שביצע.

  דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי על החלטות ופעולות שביצע מיופה הכוח

  הממנה יציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר, שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח (אדם מיודע), בזמנים ובאופן שקבע הממנה, אלא אם כן קבע הממנה במפורש אחרת, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

  ייפוי כוח מתמשך

  הפקדת ייפוי כוח מתמשך

  ייפוי כוח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים; ההפקדה תהיה באמצעות מסירה של עותק מקורי של המסמך בידי הממנה עצמו או בידי עורך דין ייפוי כוח מתמשך שבפניו הוא נחתם. רק בתום ההפקדה מסמך ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף.
  האפוטרופוס הכללי או מי מטעמו יאשר בכתב, על גבי העותק של מסמך ייפוי הכוח המתמשך שנמסר לו, על כך שייפוי הכוח הופקד; אישור זה יהיה לראיה לכאורה על כך שהאדם שמסר את ייפוי הכוח.

  קבלת מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך

  מי שרשאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך וקבלת העתק ממנו הם–

  (1)   הממנה;
  (2)   מיופה הכוח;
  (3)   היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

  ממתי שנכנס לתוקף ייפוי הכוח המתמשך, זכאים קרוביו של הממנה ואדם מיודע לקבל מידע על דבר הפקדת ייפוי הכוח, על הזהות של מיופה הכוח ועל סוגי העניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח, אלא אם כן הממנה ציין הגבלה בייפוי הכוח המתמשך את הזכאות שלהם לכך והודיע על זה לאפוטרופוס הכללי בזמן הפקדת ייפוי הכוח המתמשך.

  תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

   ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף בעת שבה חדל הממנה מלהיות מסוגל להבין בדבר, בענייניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה היכולת לקבל החלטות בקשר לעניינים אלה ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו כל התנאים לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף, באופן מלא או חלקי, וכי קיים את חובתו ליידע בדבר; אם היתה חוות דעת של מומחה תנאי לכניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, יש לצרף להצהרה גם את חוות הדעת;

  על מיופה הכוח ליידע את הממנה ואת מי שקבע הממנה בייפוי הכוח על התקיימותם של התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח, לפני שישלח הודעה לאפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח,

  פרק הזמן בו ייפוי כוח מתמשך עומד בתוקף

  הממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח מתמשך הוראות לעניין פרק הזמן בו ייפוי הכוח יהיה בתוקף; אם לא קבע הממנה הממנה את פרק הזמן וייפוי הכוח נכנס לתוקפו, יהיה ייפוי הכוח תקף עד לפקיעתו או לביטולו.
  אם לא צויין "מועד תפוגה", מדי 3 שנים ממועד ההפקדה של ייפוי הכוח המתמשך, ישלח האפוטרופוס הכללי הודעה לממנה על כך שעומדת לו זכות לבטלו או לשנותו.

   כל עוד לא הודיע הממנה על רצונו לבטל את ייפוי הכוח או לבצע בו שינויים, ימשיך ייפוי הכוח להישאר בתוקפו.

  פקיעת התוקף של ייפוי כוח מתמשך

  תוקפו של ייפוי כוח מתמשך יפקע באחד מהמקרים האלה:

  (1)  תנאי שנקבע על ידי הממנה בייפוי הכוח כי בהתקיימו ייפוי הכוח יפקע;
  (2)  הממנה או מיופה הכוח נפטר;
  (3)  אם מיופה הכוח מונה עקב היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו ורישיונו המקצועי נשלל;
  (4)  מיופה הכוח שלח הודעה כתובה לממנה בה הוא מודיע כי אין בכוונתו עוד לשמש מיופה כוח;
  (5)  אם מיופה הכוח היה בן זוג של הממנה ואלו התגרשו בגט חלוט;
  (6)  במידה שמיופה הכוח היה ידוע בציבור וחדל לנהל עם הממנה משק בית משותף מתוך כוונה ברורה להביא לפירוק של חיי המשפחה לתמיד;

  ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי הממנה

  לממנה יש זכות לשלוח למיופה הכוח הודעה כתובה המודיעה על ביטולו של ייפוי כוח מתמשך שהעניק; הביטול ייכנס לתוקף בזמן מסירת ההודעה.

  לממנה יש זכות לקבוע מפורשות בייפוי כוח מתמשך כי ייפוי הכוח יעמוד בתוקפו גם אם הביע את רצונו להביא לביטולו כשלא יהיה בעל כשירות; אם קבע כך הממנה אך ביקש לבטל את ייפוי הכוח המתמשך לאחר שהוא חדל להיות בעל יכולת להבין בהתרחשות העניינים, ייפוי הכוח ימשיך להיות בתוקף, אך יחד עם זאת, הממנה או מיופה הכוח רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את ייפוי הכוח;

  סיום תפקידו של מיופה הכוח

  בעת ביטול ייפוי כוח מתמשך או בבמקרה של פקיעת תוקפו יהיה חייב מיופה הכוח – ובמקרה של פטירתו יהיו חייבים יורשיו – למסור לממנה או למי שנקבע על ידי בית המשפט את הנכסים של הממנה הנמצאים בידו, ואת כל המסמכים הקשורים לנכסים אלה.
  במקרה של פטירתו של הממנה, יהיה מיופה הכוח מוסמך לטפל באותם ענייני רכוש שהוזכרו בייפוי הכוח למשך תקופה קצובה של על 90 יום, כגון:

  (1)  תשלום חשבונותיו השוטפים או תשלום בעבור שירותים שניתנו לממנה;
  (2)  תשלום הוצאות הקבורה ואבלות ובהתאם להנחיות שנתן הממנה בעת עריכת ייפוי הכוח;
  (3)  על מיופה הכוח לנהל נכס מושכר או עסק שהיה בבעלות הממונה.